Czystość i porządek w gminach wyzwaniem dla samorządów

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6 września 2019 r., dalej jako: „nowela ucpg”, niesie za sobą daleko idące zmiany normatywne, które z całą pewnością mocno odbiją się na funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. W dwóch kolejnych numerach „Zielonej Gminy” przybliżymy najistotniejsze zmiany wprowadzane jej mocą.

Liczba istotnych zmian wynikających z noweli ucpg jest na tyle duża, że nie sposób omówić wszystkich z nich w jednym artykule, stąd konieczne okazało się podzielenie tej problematyki na dwie części. Pierwszy artykuł skupi się na kwestii zmian w obszarze organizowania odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz nowych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

W kolejnym numerze miesięcznika „Zielona Gmina” odniesiemy się zaś do nowych regulacji dotyczących sposobu ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmian w obszarze punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obligatoryjnych modyfikacji uchwał konstytuujących gminne systemy gospodarowania odpadami.

Zmiany dotyczące nieruchomości niezamieszkałych

Jednym z najistotniejszych obszarów zmian, na gruncie którego toczyły się gorące dyskusje między stroną rządową oraz samorządowcami na etapie tworzenia i procedowania nad projektem noweli ucpg, jest problematyka objęcia systemami gminnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ostatecznie w wyniku uchwalenia noweli ucpg obszar ten dotknęły znaczące zmiany, które istotnie wpływają na opłacalność organizowania przez gminy odbioru odpadów z tego typu nieruchomości. Co prawda, niezmieniona pozostała treść przepisu art. 6c ust. 2 ucpg, zgodnie z którym: „Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa Europejskiego i Rady 2018/851/UE z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, która stanowi jeden z aktów prawnych mających na celu realizację idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na podstawie nowego brzmienia art. 3b ust. 1 ucpg gminy są zobowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

  • 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020-2024,
  • 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029,
  • 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030-2034,
  • 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

To tylko fragment artykułu. Cały znajdziesz w magazynie Zielona gmina. W internecie za darmo!

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Tekst: Tymoteusz Mądry, associate w SMM LEGAL
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski