Ciepłownictwo powiatowe: Trwa kolejny nabór wniosków

Ciepłownictwo powiatowe:

Rozpoczęła się II edycja programu „Ciepłownictwo powiatowe”. Trwa nabór wniosków – do grudnia 2021 r.


REKLAMA


Ciepłownictwo powiatowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

  • Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych

na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –   17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków.  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja:

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 155 844 827,00 złotych ;

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 74 201 759,00 złotych;

  • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Ciepłownictwo powiatowe”;

  • Beneficjenci:

  1. Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW mocy zamówionej.
  2. Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego ujęta jest na imiennej liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90  259

Osoba do kontaktu w sprawie programu Wiesław Jamiołkowski, nr tel. 22 45 90 255

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: BMG

This post is also available in: polski

bem