Biometan – stan obecny i perspektywy rozwoju

biometan

Biometan w rozumieniu tego rozdziału Raportu jest rozumiany wyłącznie jak o biopaliwo II generacji, tzn. otrzymywane z materiałów, które nie stanowią żadnej konkurencji dla żywności. Są to przede wszystkim materiały pochodzenia drzewnego, słoma i inne rodzaje biomasy ubocznej z produkcji rolnej (w szczególności obornik), a także gaz wysypiskowy z fermentacji odpadów komunalnych oraz biogaz z fermentacji osadów ściekowych.

Przytaczane poniżej definicje mają charakter prawny (a w zasadzie prawno-techniczny), i są niezbędne dla funkcjonowania rynku biometanu, ale co do zasady pozostają wtórne wobec generalnej zasady opisanej w tym miejscu. Jej przyjęcie znacząco zmniejsza ryzyko wobec zmiennej i niestety często niekonsekwentnej polityki klimatycznej.

DEFINICJE

Według projektu nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. (dalej Ustawa) upublicznionego przez Ministerstwo Klimatu w ograniczonym zakresie2 28 września br., biometan jest to „gaz uzyskany z biogazu lub biogazu rolniczego spełniający wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne…”.

Rozporządzenie wydane na podstawie tego artykułu w § 38. 1. ustala parametry jakościowe paliw gazowych przesyłanych sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazowymi. Definicja ta jest bardzo ważna m.in. ze względu na zrównanie biogazu (z oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci, innego) z biogazem rolniczym w sensie źródła pochodzenia półproduktu dla biometanu, jakim w każdym przypadku jest biogaz, czyli w szerokim znaczeniu gaz uzyskiwany z biomasy.


BIOMETAN I BIOGAZ. SPRAWDŹ, CO MUSISZ O NICH WIEDZIEĆ!


Z punktu widzenia jakości biometanu, najważniejsze są parametry mówiące o zawartości siarkowodoru (nie powinna przekraczać 7,0 mg/m3) oraz ciepła spalania (minimum 34,0 MJ/m3) dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E5, czyli minimum 86% zawartości metanu w biometanie. Szczegółowo parametry jakościowe określone są również w wytycznych technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa WT-IGG-3501:2019 „Wymagania jakościowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej”, które zaleca się do stosowania przez wszystkie firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa – obecnie są to 1527 podmioty.

Należy zwrócić uwagę, że w proponowanej definicji ustawowej biometanu, mowa jest o gazie spełniającym określone parametry jakościowe, bez względu na jego formę i przeznaczenie; w standardzie IGG mowa jest o gazie „wtłaczanym do sieci operatora” (systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego).

Definiowanie biometanu za granicą oparte jest na podobnych zasadach, tzn. uważa się, że biometan to gaz powstający w wyniku procesu poprawiającego jakość biogazu, poprzez obniżenie poziomu zawartości dwutlenku węgla, siarkowodoru, wilgoci i innych gazów.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w naszym raporcie. Pobierz poniżej – za darmo!

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez Biomass Media Group Sp. z o.o. w celu zrealizowania zamówienia oraz dla celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Tekst: Marek Pituła w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Biometanu
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski