Biomasa została wyłączona z przepisów ustawy o odpadach. Taki komunikat opublikowało na swojej stronie Ministerstwa Środowiska.


REKLAMA

Reklama

Biomasa wyłączona

Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie interpretację przepisów. A dokładnie zasady stosowania przepisów przejściowych do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1592) w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględniają zbierania lub przetwarzania odpadów

Czy przepisy tej ustawy należy stosować również w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględniają zbierania/przetwarzania odpadów? Przepis art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej nie mówi wprost o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów, a jedynie o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Czy w tym przypadku organ jest zobowiązany wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o informacje i dokumenty, o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt 16 i art. 184 ust. 4 pkt 5-7 ustawy Prawo ochrony środowiska, a następnie zawiesić postępowania na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej?

Odpowiedź: Do spraw w sprawie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, nieuwzględniających zbierania lub przetwarzania odpadów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, należy stosować przepisy nowe. Wprawdzie przepis przejściowy – art. 9 cyt. ustawy – tych postępowań nie wymienia, ale jednocześnie należy zauważyć, że cyt. ustawa nie zawiera przepisu przejściowego nakazującego w stosunku do tych postępowań stosowanie przepisów dotychczasowych.

Wobec braku takiego przepisu z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w stosunku do spraw będących w toku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zgodnie bowiem z ogólną zasadą prawną wyrażoną w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie prawa, przez co należy rozumieć aktualnie obowiązujący stan prawny.

Oznacza to, że właściwy organ, przed którym toczy się wszczęte postępowanie w sprawie wydania lub zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględnia zbierania lub przetwarzania odpadów, jest obowiązany stosować aktualnie obowiązujące przepisy. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie ma w tym przypadku zastosowania– więc uzupełnianie braków, zawieszanie postępowania powinno się odbywać w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy przepis art. 14 ustawy zmieniającej, dot. konieczności zmiany posiadanych już decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, należy stosować również do pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględniają zbierania/przetwarzania odpadów?

Odpowiedź: Przepis ten również nie mówi wprost o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów, jest mowa jedynie o decyzjach z uwzględnieniem zbierania lub przetwarzania odpadów. Art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie ma zastosowania do pozwoleń na wytwarzanie odpadów nieuwzględniających zbierania i przetwarzania odpadów.

Zgodnie z art. 10 tej ustawy jej art. 14 stosuje się odpowiednio do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie i przetwarzanie. Brak jest przepisu rozciągającego obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów nieuwzględniającego zbierania lub przetwarzania odpadów.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE