Bezpieczna eksploatacja biogazowni

Bezpieczna eksploatacja biogazowni

Zarówno podczas projektowania, jak również wykonywania instalacji biogazowych należy uwzględniać wszystkie warunki pozwalające na bezpieczne ich funkcjonowanie.

Trzeba mieć na uwadze wszystkie zachodzące w instalacji procesy, które mogą powodować zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.

Wybuchowość

W instalacjach biogazowych wytwarzany jest biogaz, w skład którego wchodzi głównie metan oraz dwutlenek węgla. Podczas eksploatacji biogazowni należy szczególnie pamiętać o tym, że pierwszy z wymienionych składników należy do grupy gazów łatwopalnych. A przy określonych warunkach jest również wybuchowy. W tym przypadku mamy do czynienia z dolną oraz górną granicą wybuchowości tego gazu.

Właściwości wybuchowe uzyskiwane są przy stężeniu objętościowym metanu i powietrza w granicach 4,5-15%. W przypadku dolnych granic wybuchowości mamy do czynienia z nadmiarem powietrza, które pochłania ciepło powstające w początkowej fazie spalania. Natomiast w górnych granicach temperatura spalin jest zbyt niska do podtrzymania spalania do czasu rozcieńczenia mieszaniny gazów powietrzem.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Może to spowodować nagłą sytuację, gdy mieszanina niepalna stanie się mieszaniną palną lub wybuchową. Należy również podkreślić, że granice palności są zmienne. Zależą między innymi od temperatury, ciśnienia, objętości gazu obojętnego w mieszaninie (N2 lub CO2). A także składu gazów i stężenia tlenu w mieszaninie.

Granice wybuchowości metanu

Na przedstawionym schemacie, za pomocą linii ABGF, oznaczona została mieszanina metanowo-powietrzna, w której metan spala się w bezpośrednim zetknięciu ze źródłem ognia i wygasa po usunięciu ognia. Pole BCG oznacza obszar palny/wybuchowy.

Natomiast linie CDG obrazują obszar mieszaniny metanowo-powietrznej, w której metan raz zapalony pali się samoczynnie nawet po usunięciu źródła ognia. Linie FDEH oznaczają obszar występowania mieszaniny niewybuchowej oraz niepalnej.

Należy również podkreślić, że wszystkie operacje serwisowe i eksploatacyjne, które prowadzone są w obrębie komór fermentacyjnych i pofermentacyjnych, zbiornika gazu oraz instalacji gazowej wykluczają poruszanie się w polu BCG. Dlatego niezbędnym jest wykonywanie wszelkich prac serwisowych oraz obsługowych zgodnie z procedurami i zasadami bezpieczeństwa, które powinny być określone w instrukcji eksploatacji biogazowni.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski