Przeprowadzone 30 grudnia 2016 roku poprzez Internetową Platformę Aukcyjną aukcje OZE uznano za rozstrzygnięte, mimo iż usterka techniczna przeszkodziła lub uniemożliwiła uczestnictwo w niej wielu przedsiębiorcom.

Reklama

Trzy z czterech koszyków aukcyjnych otrzymają wsparcie w wysokości 66 mln złotych rocznie do 2033 roku. W czwartej aukcji – dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW zgłoszony został tylko jeden projekt, a regulamin zakłada przeprowadzenie aukcji, gdy są co najmniej trzy oferty, więc ta nie mogła zostać przeprowadzona.

Z otrzymanej od Urzędu Regulacji Energetyki informacji wynika, że w trakcie wszystkich czterech sesji aukcji skutecznie zostało złożonych 209 ofert, przy czym w odniesieniu do poszczególnych aukcji liczba ta kształtuje się następująco:
1) Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016 – 7 skutecznie złożonych ofert;
2) Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016 – 1 skutecznie złożona oferta;
3) Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016 – 152 skutecznie złożone oferty;
4) Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016 – 49 skutecznie złożonych ofert.

Dane te nie obejmują 15 ofert które z uwagi na brak złożenia podpisów zgodnych z zasadami reprezentacji nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone.

Osoby i firmy, które były zainteresowane udziałem w aukcji, ale nie udało im się zalogować albo logowanie zostało przerwane z powodu problemów technicznych liczyły na unieważnienie aukcji albo ogłoszenie, że aukcja własnie z przyczyn technicznych nie mogła się odbyć prawidłowo.

URE tłumaczy jednak, że:

„Z informacji otrzymywanych od użytkowników IPA, potwierdzonych następnie przez Wykonawcę systemu wynika, że w trakcie trwania sesji w dn. 30 grudnia br. wystąpiły trudności dla niektórych użytkowników w dostępie do platformy aukcyjnej, przejawiające się wydłużeniem czasu logowania i składania ofert. Jednakże w okresach wskazywanych przez niektórych użytkowników jako okresy niedostępności IPA, innym użytkownikom udało się skutecznie złożyć ofertę. Z analizy danych systemu IPA wynika, że w każdej godzinie aukcji przedsiębiorcy skutecznie logowali się do systemu, aczkolwiek część przedsiębiorców wskazywało, że nie udało się im złożyć ofert.
Zgodnie z art. 81 ust. 3 pkt 2 ustawy o OZE, Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona. Natomiast aukcję przeprowadza się jeżeli zostały złożone, co najmniej trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.
W świetle art. 78 ust. 5 ustawy o OZE, Prezes URE był zatem zobligowany przeprowadzić aukcje oznaczone jako:
Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016;Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016;Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016.
Rozstrzygając wskazane aukcje, wzięto również pod uwagę przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1846), określające maksymalny wolumen i maksymalną wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, który to wolumen nie musi w pełnym zakresie zostać sprzedany w danej sesji aukcji.
Zatem sprzedane w poszczególnych aukcjach wolumeny energii elektrycznej oraz ich wartość wskazują, że występująca okresowo nieoptymalna dostępność IPA nie skutkowała brakiem możliwości przeprowadzenia aukcji.”

Źródło: URE

 

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE