Aż 123,2 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymają zakłady energetyki cieplnej w 15 miejscowościach na rozbudowę i modernizację magistrali ciepłowniczych. Unowocześnienie infrastruktury przesyłowej dotyczy zarówno aparatury centralnego regulowania źródła ciepła, jak i węzłów cieplnych użytkowników.

Nowoczesne systemy dystrybucji ciepła zapobiegają stratom przesyłowym i pozwalają inteligentnie zarządzać przekazywaniem energii do odbiorców, również poza sezonem grzewczym. Sprawna infrastruktura grzewcza stanowi zatem gwarancję niezawodnych dostaw ciepła, a jednocześnie skutkuje utrzymaniem „przyjaznych” cen dla klientów. Inwestycje w sieci ciepłownicze oznaczają także duże korzyści środowiskowe, gdyż dzięki nim spada zużycie energii pierwotnej. W ślad za tym następuje redukcja emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, szkodliwych związków chemicznych oraz pyłów. Przekazane przez NFOŚiGW dotacje z unijnego Funduszu Spójności to w wymiarze ogólnokrajowym istotny krok na drodze do osiągnięciu przez Polskę tzw. neutralności klimatycznej, czyli zrównania poziomu emisji CO2 z poziomem jego pochłaniania.

Reklama

Ostatnio zostało podpisanych 13 umów potwierdzających przekazanie przez NFOŚiGW dotacji ze środków europejskich w kwocie 96,8 mln zł. Zaprocentują one przebudową i rozbudową infrastruktury ciepłowniczej w

 • Warszawie,
 • Gdańsku,
 • Wrocławiu (trzy umowy),
 • Płocku,
 • Białymstoku,
 • Kędzierzynie-Koźlu,
 • Opolu,
 • Puławach,
 • Gdyni,
 • Nidzicy
 • i Płońsku.

Dofinansowanie projektów umożliwia działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), które wdrażane jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii. Wszystkie umowy ze strony Narodowego Funduszu podpisał Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Warto wspomnieć, że wcześniej (w ostatnich miesiącach 2018 r.) NFOŚiGW zawarł z beneficjentami jeszcze 5 innych umów na dofinansowania z zakresu działania 1.5 POIiŚ na łączną kwotę 26,4 mln zł. Na ich podstawie dotacje przeznaczone na nowe instalacje ciepłownicze zyska Krosno, Zduńska Wola, Działdowo, Mielec i Suwałki.

Veolia Energia Warszawa S.A

Dotacja w wysokości 10,5 mln zł została przyznana przez NFOŚiGW beneficjentowi na projekt pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej Miasta Stołecznego Warszawa w celu ograniczenia dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap III. Ze strony beneficjenta umowę podpisał Pełnomocnik Zarządu. ds. Inwestycji dofinansowywanych ze środków pomocowych Veolia Energia Warszawa S.A. Tomasz Bańkowski. Przedsięwzięcie umożliwi modernizację ponad 8 km sieci ciepłowniczej w Warszawie i potrwa do końca 2022 r. Szacowany w wyniku realizacji projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1997 tony równoważnika CO2/rok.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Na projekt pn. Przyłączenie budynków z indywidualnymi źródłami węglowymi oraz mieszanymi na terenie Sopotu i Gdańska przekazano z NFOŚiGW 1,9 mln zł unijnej dotacji. Pozwoli ona do końca listopada 2020 r. wybudować niemal 3 km sieci ciepłowniczej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Umowę podpisała Pełnomocnik GPEC Sp. z o.o. Anita Frąckiewicz. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 675,85 tony równoważnika CO2/rok.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. – Wrocław i Płock

Dotacjami udostępnionymi przez NFOŚiGW zostały wsparte trzy projekty pod tą samą nazwą, ale dotyczące trzech etapów robót realizowanych we Wrocławiu.

Niemal 20 mln zł przeznaczono na Przebudowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO 2 i pyłów – etap II. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 3 775,31 tony równoważnika CO2/rok. Dalsze 9,3 mln zł zostało przekazane na etap III. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie w tym przypadku 1 915,68 tony równoważnika CO2/rok. Z kolei 3,2 mln zł to dotacja na IV etap tego projektu. Tutaj przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 558,61 tony równoważnika CO2/rok.

Przedsięwzięcia te potrwają do końca września 2021 r. i pozwolą na modernizację ponad 15 km sieci ciepłowniczych. Projekt tego samego beneficjenta pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej w Płocku celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów – etap II został dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą 16,5 mln zł unijnej dotacji. Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej to ok. 13 km. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 6 435,72 tony równoważnika CO2/rok. Wszystkie cztery umowy podpisał Prezes Zarządu Fortum Power Heat Polska Sp. z o.o. Piotr Górnik.

ENEA Ciepło Sp. z o.o. – Białystok

12 mln zł unijnej dotacji z NFOŚiGW wsparło projekt pn. Przebudowa systemu ciepłowniczego Białegostoku z likwidacją węzłów grupowych. Będzie on realizowany do końca 2023 r. i przyniesie modernizację ponad 18 km sieci ciepłowniczej. Przewidziano także wybudowanie 5 indywidualnych węzłów ciepłowniczych, a 2 węzły grupowe zostaną zlikwidowane. Umowę podpisał Prezes Zarządu ENEA Ciepło Sp. z o.o. Wiktor Dulewicz. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 2 792,62 tony równoważnika CO2/rok.

MZEC Sp. z o.o. – Kędzierzyn Koźle

Projekt pn. Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Śródmieścia i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu zakończy się w grudniu 2020 r. Pomoc finansowa na jego realizację z NFOŚiGW przekazana w formie unijnej dotacji sięgnie niemal 729 tys. zł. Umowę podpisała Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Jolanta Gądek-Rypel. Zostaną zmodernizowane ponad 4 km sieci ciepłowniczej. Planowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 113,22 tony równoważnika CO2/rok.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Modernizacja infrastruktury w zakresie przesyłu w mieście Opole – kontynuacja – etap II i III otrzymała wsparcie z NFOŚiGW w wysokości ponad 5,5 mln zł. Realizacja potrwa do 2022 r. Umowę podpisali członkowie Zarządu ECO S.A. Monika Stypułkowska i Paweł Krawczyk. Projekt ma na celu modernizację ponad 2,5 km sieci ciepłowniczej oraz budowę 18 indywidulanych węzłów cieplnych wraz z likwidacją 6 węzłów grupowych. Oczekiwany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 874,17 tony równoważnika CO2/rok.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach

Do końca 2021 r. będzie prowadzone przedsięwzięcie pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidulanych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy. Unijna dotacja przekazana przez NFOŚiGW na ten projekt przekracza 1,7 mln zł. Umowę podpisał Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach Paweł Iwaszko.

Beneficjent planuje wymianę sieci ciepłowniczej zasilającej 17 budynków wielorodzinnych. Modernizacja ma polegać na zastąpieniu obecnej infrastruktury nowoczesną siecią preizolowaną oraz zamianie węzłów grupowych na 20 węzłów indywidualnych. Długość nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie ok. 1 km. Zmodernizowane zostanie również ponad 0,5 kilometra już istniejącej instalacji. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych określono na poziomie 203,92 tony równoważnika CO2/rok.

OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni przeprowadzi tamtejsze Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do końca czerwca 2023 r. NFOŚiGW dofinansował projekt kwotą 6,2 mln zł. Umowę podpisał Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. w Gdyni Janusz Różalski. W projekcie zaplanowano termomodernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczej Gdynia-Rumia (charakteryzujących się wysokimi stratami ciepła na przesyle) o długości ponad 4 km. Zlikwidowane zostaną 4 węzły grupowe, które zastąpią węzły indywidualne. Przy wymianie ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną zastosowana będzie technologia rur preizolowanych. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 126,88 tony równoważnika CO2/rok.

PUGK Nidzica

Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji będzie prowadzona z wykorzystaniem unijnej dotacji z NFOŚiGW (w wysokości ponad 3,8 mln zł) przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 31 stycznia 2021 r. Umowę podpisał Wiceprezes Zarządu PUGK Nidzica Paweł Łazicki. Inwestycja zakłada wybudowanie niemal 3 km sieci cieplnej oraz 19 indywidualnych węzłów cieplnych. Nadrzędnym celem projektu jest wdrażanie krajowej polityki energetycznej w zakresie oszczędności w wykorzystaniu energii cieplnej na szczeblu gminy. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 1 025,03 tony równoważnika CO2/rok.

PEC w Płońsku Sp. z o.o.

5,5 mln zł ze środków unijnych NFOŚiGW przekazał na projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji. Umowę podpisał Prezes Zarządu PEC w Płońsku Sp. z o.o. Mariusz Marczewski. Zadanie będzie prowadzone do końca października 2020 r. Wybudowane zostanie ok. 4,5 km sieci ciepłowniczej. Ponadto zainstalowanych będzie 156 indywidualnych węzłów cieplnych. Planowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 1214,18 tony równoważnika CO2/rok.

MPGK w Krośnie Sp. z o. o.

Kwotą ponad 3 mln zł NFOŚiGW dofinansował projekt pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska. Umowę w tej sprawie podpisał Prezes Zarządu MPGK w Krośnie Sp. z o. o. Janusz Fic. W ramach projektu do końca 2020 r. zostanie zmodernizowana sieć ciepłownicza o długości 2,71 km. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 333,59 tony równoważnika CO2/rok.

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Projekt pn. Zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi został wsparty dotacją z NFOŚiGW w wysokości 6,7mln zł . Umowę podpisał Prezes Zarządu Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Andrzej Aleksandrowicz. Czas zrealizowania zadania zaplanowano do końca września 2020 r. Wybudowana zostanie w tym czasie sieć ciepłownicza o długości ok. 1 km, a modernizacja obejmie ok. 5 km już istniejącej sieci. Powstanie też 6 węzłów cieplnych. Miejscowa sieć ciepłownicza kanałowa ma już kilkadziesiąt lat i charakteryzuje się dużymi stratami przesyłu ciepła, co ma wpływ na zwiększenie emisji zanieczyszczeń w głównym źródle ciepła – Elektrociepłowni Zduńska Wola. Przewidywany w wyniku realizacji projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 681,36 tony równoważnika CO2/rok.

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie

Działanie pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła zostanie podjęta przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie. Przedsięwzięcie otrzymało z NFOŚiGW ponad 8 mln zł unijnej dotacji. Umowę podpisał Prezes Zarządu PC Sp. z o.o. w Działdowie Sławomir Grzegorz Karczewski. Jak przewiduje plan projektu, do końca 2021 r. ma zostać wybudowana sieć ciepłownicza o długości 1 km. Zmodernizowany zostanie też już istniejący fragment na odcinku ponad 4 km. Równolegle  zbudowane zostaną 42 węzły cieplne. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 3662,99 tony równoważnika CO2/rok.

MPEC Sp. z o.o. w Mielcu

Przedsięwzięcie pn. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca będzie realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu.

Umowę sygnował Prezes Zarządu mieleckiego MPEC Sp. z o. o. Wiesław Tyniec. Dofinansowanie ze środków UE przekazane przez NFOŚiGW to ponad 5,3 mln zł. Rozwiązanie będzie wprowadzane do połowy września 2021 r. Celem jest zbudowanie sieci ciepłowniczej o długości ponad 4 km i przyłączy przy ulicach. Modrzejewskiej, Kwiatkowskiego, Drzewieckiego, Pisarka, Wojsławskiej, Bajana, Jagiellończyka, Żeromskiego, Tryniarskiej i al. Ducha Św. Zlikwidowane zostaną węzły grupowe, inwestycja obejmie także 18 indywidualnych węzłów cieplnych. Planowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 810,58 tony równoważnika CO2/rok.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 3,4 mln zł projekt pn. Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła podejmie tamtejsze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Umowę podpisał Prezes Zarządu PEC w Suwałkach Sp. z o.o. Tadeusz Szaciło. Przedsięwzięcie potrwa do końca 2020 r. Wybudowane zostanie ponad 2 km sieci ciepłowniczej oraz 49 indywidulanych węzłów cieplnych, przy czym zlikwidowane zostaną węzły grupowe. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 504,79 tony równoważnika CO2/rok.

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie: BMG

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE