10 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. zwiększenia udziału biomasy w systemie energetycznym i ciepłowniczym. Spotkaniu przewodniczył pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Reklama

Likwidacja barier w sektorze biomasy

Identyfikacja barier w rozwoju rynku oraz rekomendacje ich usunięcia to główne zadania powołanego przez Minister Klimatu i Środowiska Zespołu do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym.

– Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska. – Powołując go podejmujemy wspólnie z branżą dialog, którego celem będzie wypracowanie propozycji likwidacji barier i ograniczeń funkcjonujących w sektorze biomasy. Mam nadzieję, że zaproponowane w toku prac rozwiązania pozwolą na podjęcie działań, które zwiększą wykorzystanie zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

W opinii wiceministra Zyski w obecnej sytuacji międzynarodowej i wynikającej z niej możliwości ograniczenia potencjału dostaw biomasy z kierunków wschodnich, dyskusja na temat potencjału biomasy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie także m.in. w kontekście Dyrektywy RED II, wydaje się właściwym kierunkiem.

– Przypomnę, że europejski poziom biomasy szacowany jest na ok 35 mld m³. Kierunek ten jest również dla nas bardzo ważny z punktu widzenia dodatkowych korzyści dla sektora rolnictwa – dodał.


Zarejestruj się na VII Forum Pelletu


Sektor biomasy nabiera szczególnej wagi

– Sektor biomasy, który nabiera szczególnej wagi w kontekście panującej sytuacji geopolitycznej, może być kluczowy dla potrzeb wspomagania przemysłu ciepłowniczego w kraju. Podkreślić należy jednak, że zasoby biomasy leśnej powinny być wykorzystywane do celów energetycznych w sposób kaskadowy, czyli przy zachowaniu zrównoważonej gospodarki leśnej, by prawidłowo chronić ważne zasoby przyrodnicze. Prace Zespołu przyczynią się z pewnością do zintensyfikowania wspólnych działań branży i strony rządowej dla celów zwiększania udziału krajowej biomasy leśnej i rolnej możliwej do zagospodarowania w energetyce – powiedział wiceminister Edward Siarka.

Zespół ds. biomasy – grupy robocze

Podczas pierwszego posiedzenia zostały powołane cztery grupy robocze, w ramach których realizowane będą zadania Zespołu. Wyznaczeni koordynatorzy grup przedstawią plan i harmonogram dalszych działań. Spotkania Zespołu będą odbywać się co dwa miesiące i będą podsumowaniem prac eksperckich w grupach roboczych. Efektem prac będzie opracowanie rekomendacji rozwiązań legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych w obszarach uwarunkowań technicznych, źródeł finansowania, pochodzenia i dostępności biomasy oraz systemów wsparcia. Dokument zostanie przedstawiony Ministrowi Klimatu i Środowiska do 30 kwietnia 2023 r.

Członkowie zespołu ds. biomasy

Członkami Zespołu są: przedstawiciele ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Bioeko Grupa Tauron Sp. z o. o., ENEA S.A., Energa S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiej Izby Biomasy, Polskiej Rady Pelletu, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Związku Pracodawców, Rządowego Centrum Analiz, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz Związku Banków Polskich.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło, zdjęcie: MKiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE