W Wielkopolsce trwa nabór wniosków o dofinansowanie produkcji i wykorzystania OZE

OZE

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 19.08.2022 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/22 w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Na co i kto może składać wnioski?

Podniesienie efektywności energetycznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania Portu Lotniczego Poznań-Ławica na środowisko naturalne poprzez produkcję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w tym produkcję i wykorzystanie wodoru.

Kto może składać wnioski?

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o

Kryteria wyboru projektów

Warunki formalne (PDF 211 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 387 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2023

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 3461‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 3461‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 19.08.2022 r. od godziny 7:30 do 30.09.2022 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 19.08.2022 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Nabór ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.


Czytaj też: W Rybniku trwają prace nad powstaniem Centrum Zielonej Energii


Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie udzielone zostanie na podstawie:

  1. Rozporządzenia (Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020;
  3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Przewidywana kwota dofinansowania projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla etapu I wynosi maksymalnie 8 855 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 544 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1011 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

This post is also available in: polski

ael