Wsparcie dla biogazu i biometanu w Polsce

biogaz substrat

Projektując regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii wzięto pod uwagę zobowiązanie Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, wynikające z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Stworzenie optymalnych regulacji prawnych, które stymulować będą stabilny rozwój sektora energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym jest niezmiernie istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej. W związku z powyższym przyjęte regulacje będą w…

czytaj więcej »

Społeczne aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych

biogazownia rolnicza

Biogazownie rolnicze, będące instalacjami OZE są nastawione na produkcje energii w sposób przyjazny dla środowiska. Korzyści finansowe omawianych instalacji wynikają przede wszystkim z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu. Poza aspektami środowiskowymi oraz ekonomicznymi należy wspomnieć o aspektach społecznych funkcjonowania biogazowni rolniczych. Na powstawaniu i prawidłowym funkcjonowaniu omawianych instalacji zyskać może nie tylko inwestor czy właściciel. Wymierne korzyści z przedsięwzięcia może…

czytaj więcej »