Sprawozdanie wytwórcy biogazu lub biometanu zostało dołączone do rozporządzenia ministra klimatu. Obowiązek składania tego dokumentu pojawił się w związku z nowelizacją ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 1 października.

Reklama

8. Kongres Biogazu 14-15 grudnia w Warszawie


Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE w małej instalacji

Sprawozdanie wytwórcy energii elektrycznej w małych instalacjach stało się obligatoryjne w myśl przepisów, które zawarto w noweli prawa o OZE. Obowiązek ten nie omija producentów biogazu i biometanu z biogazu. Informacje zbierane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć za 2023 r., co powinno nastąpić w pierwszym półroczu 2024 r. Dokument należy zdać najpóźniej do końca pierwszego miesiąca po upływie półrocza, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie wytwórcy biogazu lub biometanu

Informacje, które powinny być zawarte w sprawozdaniu dotyczą:

 • energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,
 • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
 • zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw,
 • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym.

„Biogas and biomethane in Poland Report”. Pobierz za darmo!


Ponadto dla wytwórców biogazu i biometanu konieczne jest określenie:

 • ilości biogazu wytworzonego na potrzeby wytwarzania biometanu, z wyszczególnieniem ilości:
  – biometanu wytworzonego z biogazu,
  – biogazu sprzedanego na potrzeby wytwarzania biometanu,
  – biogazu wykorzystanego w inny sposób,
 • ilości biometanu wytworzonego z biogazu, z wyszczególnieniem ilości biometanu:
  – wprowadzonego do sieci gazowej,
  – transportowanego w postaci sprężonej lub skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe,
  – wykorzystanego do tankowania pojazdów silnikowych bez konieczności jego transportu,
  – sprzedanego w celu wykorzystania go do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wraz ze wskazaniem udziału surowców wymienionych w załączniku nr 1 w części A do tej ustawy zużytych do jego wytworzenia,
 • ilości surowców zużytych do wytworzenia biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu i do wytworzenia biometanu z biogazu oraz rodzaju tych surowców.

W sprawozdaniu należy wskazać rodzaj paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, zgodnie z kodem i nazwą paliwa, które jest tożsame z kodami stosowanymi w badaniach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględnia się następujące kody i nazwy paliw:

 • 025 Biogaz ze składowisk odpadów,
 • 026 Biogaz z oczyszczalni ścieków,
 • 029 Biogaz rolniczy,
 • 124 Biogaz z procesów termicznych,
 • 027 Biogaz pozostały,
 • 101 Biopaliwa stałe – drewno opałowe,
 • 102 Biopaliwa stałe – gałęzie i wierzchołki drzew,
 • 103 Biopaliwa stałe – pniaki,
 • 104 Biopaliwa stałe – przemysłowe drewno okrągłe,
 • 105 Biopaliwa stałe – kora,
 • 106 Biopaliwa stałe – wióry, trociny, zrębki,
 • 107 Biopaliwa stałe – drewno pokonsumpcyjne wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania energii,
 • 108 Biopaliwa stałe – węgiel drzewny,
 • 109 Biopaliwa stałe – pelety i brykiety drzewne,
 • 138 Biopaliwa stałe – uprawy energetyczne z wyłączeniem surowców spożywczych i paszowych,
 • 139 Biopaliwa stałe – uprawy energetyczne – surowce spożywcze i paszowe,
 • 033 Biopaliwa stałe – odpady z rolnictwa,
 • 131 Biopaliwa stałe – odpady zwierzęce,
 • 083 Biopaliwa stałe – frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych,
 • 084 Biopaliwa stałe – biomasa odpadowa pochodząca z przemysłu,
 • 183 Biopaliwa stałe – osady ściekowe,
 • 184 Biopaliwa stałe – ług powarzelny i olej talowy surowy,
 • 046 Biopaliwa ciekłe (biopłyny) do celów energetycznych.

Więcej informacji na temat rozporządzenia dostępne jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji oraz sprawozdania wytwórcy biogazu lub biometanu

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: Shutterstock

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE