Przestawiamy słownik pojęć ważnych w branży biogazowej. Biogaz, biogazownia rolnicza, fermentacja metanowa, substrat czy mikroinstalacja. Sprawdź, co jeszcze powinieneś znać!

BIOGAZ

Gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Reklama

BIOGAZ ROLNICZY

Gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

BIOGAZOWNIA

Instalacja służąca do wytwarzania biogazu.

BIOGAZOWNIA ROLNICZA

Instalacja odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii służąca do wytwarzania biogazu rolniczego, energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ciepła z biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


ELEMENTY SKŁADOWE BIOGAZOWNI

Układ podawania biomasy, komory fermentacyjne: wstępna i wtórna, zbiornik magazynowy dla przefermentowanego substratu, zbiornik biogazu, instalacja oczyszczania biogazu, agregat prądotwórczy lub układ kogeneracyjny.

FERMENTACJA METANOWA

Proces biochemiczny rozkładu substancji organicznych, zachodzący w biogazowni w warunkach beztlenowych, przeprowadzany przez mikroorganizmy, w wyniku którego powstaje m.in. metan.

SUBSTRAT

Materiał stanowiący wsad do instalacji biogazowej, gdzie w wyniku w wyniku fermentacji metanowej wytwarzany jest biogaz i poferment. Substratami mogą być odpady produkcji rolnej i zwierzęcej, odpady z przetwórstwa spożywczego, osady, kiszonki i inne.

KOMORA FERMENTACYJNA

Główna część składowa biogazowni, w której zachodzi fermentacja metanowa, dająca możliwość przeprowadzania kontrolowanych reakcji chemicznych, wyposażona m.in. w mieszadło.

MIESZADŁA

Urządzenia o różnej budowie przeznaczone do mieszania zawartości komory fermentacyjnej w celu prawidłowego przebiegu procesów chemicznych.

POFERMENT

Jeden z produktów otrzymywany w wyniku pracy biogazowni głównie rolniczych, powstający z różnych substratów, występujący w postaci surowej, stałej lub płynnej, a wykorzystywany jako nawóz.

MAŁA INSTALACJA

Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

MIKROINSTALACJA

Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW(art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

WPIS DO REJESTRU KOWR

Zgodnie z art. 23 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania: biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego, energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja, stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Akademia inwestora biogazowego:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE