Określenie parametrów surowca energetycznego tak, aby odzwierciedlały stan rzeczywisty, ma duże znaczenie dla bilansu energetycznego i ekonomicznego przy rozliczaniu dostaw względem surowca podawanego do produkcji.

Materiał promocyjny

Biomasa to materiał niejednorodny i niestabilny. Dobowa partia dostawy może mieć masę nawet około tysiąca ton. Próbka badana w laboratorium to około 200 gram. Próbki z całej dostawy muszą być pobrane tak, aby 200 gram odzwierciedlało jakość całej partii. Monitorowanie jakości, należycie realizowane przez osoby/podmioty posiadające odpowiednie kompetencje, może pomóc zredukować rozbieżność wartości opałowej między dostawami a surowcem podawanym do kotła z 2 do 0,7 GJ.

Reklama

Dla wielkości dostaw na poziomie dwustu tysięcy ton, przy cenie 15 zł. za GJ, wymierna strata przy różnicy 2 GJ wynosi 6 milionów złotych (13 proc. wartości surowca). Należyte monitorowanie jakości pozwala ją zredukować do 2,1 miliona złotych (4,7 proc. wartości surowca). Opisany efekt to rzeczywiste doświadczenie 9-miesięcznego projektu, w czasie którego realizowano dostawy samochodowe pelletu agro. Monitorowanie jakości odbywało się podczas wyładunku dostaw, analizy wykonano w akredytowanym laboratorium.

Monitorowanie jakości pomaga uzyskać korelację parametrów jakościowych i zapewnia dopełnienie obowiązku wymaganego ustawą OZE, aby nie wykorzystywać biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej, co mogłoby powodować odmowę umorzenia świadectw pochodzenia.

W monitorowaniu jakości dostaw pomaga niezależna inspekcja i badania, dające podstawę do rozliczeń finansowych. Niezależnie od interesów stron kontraktu potwierdza dotrzymanie warunków umowy w zakresie jakości i ilości. Daje także podstawę do podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.

Typowe czynności inspekcyjne to:

 • pobieranie i przygotowanie próbek
 • oznaczanie parametrów jakościowych
 • nadzór nad procesem za/wyładunku: nadzorowanie prawidłowości prac za/wyładunkowych, kontrola czystości i opróżnienia wagonów, sprawdzenie czystości urządzeń przeładunkowych, wizualna kontrola czystości i ogólnego stanu towaru
 • nadzór nad ważeniem: sprawdzenie legalizacji wagi, nadzorowanie prawidłowości ważenia
 • pomiar wagi na podstawie zanurzenia statku/barki
 • obmiar ilości paliwa na składowiskach na podstawie pomiaru gęstości i objętości.

Monitorowanie jakości biomasy jest kluczowym procesem, ponieważ niedotrzymanie odpowiednich parametrów może skutkować:

 • pogorszeniem parametrów paliwa i obniżeniem ceny
 • awarią kotła i utratą gwarancji
 • odmową umorzenia świadectw pochodzenia
 • reklamacją i karą finansową
 • utratą wiarygodności na rynku.

SGS

Kontakt:

materiał powstał przy współpracy z SGS

Materiał promocyjny

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE