6 marca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Ma on stwarzać korzystniejsze warunki rozwoju m.in. dla biogazowni, których zadaniem ma być lepsze zagospodarowanie odpadów. Projekt nowelizacji dotyczy także zmian w podstawowych definicjach funkcjonujących w branży OZE oraz określa zasady wykorzystania pomocy publicznej.

Reklama

Zmiany w ustawie o OZE przyczynić się mają do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, a także zwiększenia wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych.

Projekt objął nowelizację trzech ustaw:

o odnawialnych źródłach energii,

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

oraz  Prawo budowlane w części dot. zmian w zasadach budowy farm wiatrowych.

Nowe przepisy zostały skorelowane z unijnymi regulacjami dotyczącymi m.in. pomocy publicznej – zapewniało wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Znowelizowana ustawa ma przede wszystkim wspomóc w rozwoju przedsiębiorstwa działające w sektorze OZE.
Nowe regulacje wpisują się również w realizację celów wskazanych w dokumentach strategicznych: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030).
Zmiany w przepisach wprowadzają:
– nowe definicje: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (wysokoenergetyczne paliwo stałe),

– możliwość monitorowania oraz oceny rozwoju generacji rozproszonej,

– usprawnienia systemu aukcyjnego w energetyce – dostosowano go do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii, np. małych elektrowni wodnych i instalacji biogazowych.

– nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergetyka i biogaz), które zapewnią im korzystniejsze i bardziej racjonalne  dostosowanie do szybko zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej.

Jednym z ważniejszych zapisów w nowelizacji ustawy o OZE jest ten dotyczący rozwoju biogazowni. Ma on przede wszystkim przyczynić się do lepszego zagospodarowania odpadów pochodzących zarówno z oczyszczalni ścieków, jak i składowisk oraz produktów ubocznych produkcji rolnej.

W projekcie nowelizacji, jaki przyjął rząd, przedstawiono także nową regułę kumulacji pomocy publicznej. Jednym z warunków pozwalających na wykorzystanie tej pomocy jest wymóg umniejszenia jej o wszelką pomoc inwestycyjną.
Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc na jedno przedsięwzięcie – udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.

Celem systemów wsparcia operacyjnego OZE jest stworzenie impulsów do rozwoju technologii wytwarzania, które bez tej pomocy nie rozwinęłyby się.

Co ważne dla przedsiębiorców założono również likwidację zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii z OZE.

Zadaniem nowelizacji było także dostosowanie ustawy do zmian w innych przepisach również dotyczących energetyki i OZE., m.in. doprecyzowano elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmiany w ustawie o OZE wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zdjęcie: 123RF

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE