Rynek Kotłów. Od 1 kwietnia 2017 roku każdy wprowadzany do obrotu kocioł na paliwo stałe, w tym na biomasę, musi być  dostarczony wraz z drukowaną etykietą o jego parametrach, kartą produktu oraz dokumentacją techniczną, które  potwierdzają jego klasę efektywności energetycznej. Obserwacja rynku pozwala wysnuć wniosek, że wciąż obecne są  na nim urządzenia, których dokumentacja jest niepełna bądź po prostu nieprawdziwa. Kiedy pojawią się kontrole, które ukrócą ten proceder?

Ograniczenie zużycia energii o 20 proc. to cel, który już w 2007 roku przywódcy UE wyznaczyli do roku 2020. To nie  tylko środek zapewniający zrównoważone dostawy energii, ograniczający emisje gazów cieplarnianych, zwiększanie  bezpieczeństwa dostaw, lecz, co ważne, służący promowaniu konkurencyjności UE. Efektywność energetyczna to  strategiczny priorytet unii energetycznej.

Reklama

Podstawowe akty prawne

Zgodnie z art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każdy kraj członkowski ma obowiązek wspierania  efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii.

Począwszy od 2006 r. Komisja Europejska rozpoczęła realizację pierwszego planu działania, który miał zmobilizować opinię publiczną, decydentów i podmioty rynkowe do zapewnienia obywatelom UE infrastruktury, produktów i  systemów energetycznych charakteryzujących się największą efektywnością energetyczną na świecie.

W 2011 r. opracowano „Plan na rzecz efektywności energetycznej” przy wykorzystaniu już dostępnych i nowych  aktów i regulacji. Ramy efektywności energetycznej obejmują dyrektywy:

  • w sprawie efektywności energetycznej (2012/72/UE);
  • Ekoprojektu (2009/125/WE) dot. produktów i budynków;
  • w sprawie etykietowania energetycznego (2010/30/UE) zastąpioną rozporządzeniem 2017/1369;
  • w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE).

Weryfikacja stanu realizacji celu ujawniła, że jest on możliwy do osiągnięcia jedynie po dokonaniu ponownego przeglądu dyrektyw dot. efektywności energetycznej. 30 listopada 2016 r. Komisja przedstawiła pakiet wniosków  ustawodawczych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” mający na celu dostosowanie prawodawstwa UE w  zakresie energii do nowych celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r. oraz przyczynienie się do realizacji  celów unii energetycznej z 2015 r. Zaproponowano zwiększenie celu o 30 proc. do roku 2030 i wzmożenie wysiłków  krajów członkowskich.

Dyrektywy unijne o oznaczeniach

Dyrektywa Ekoprojektu (2009/125/WE) wskazuje wymogi dotyczące Ekoprojektu (Ecodesign) dla produktów zużywających energię. W zakresie kotłów na paliwo stałe jej przepisy ustalają wymagania już na etapie projektowania urządzenia tak, aby po wprowadzeniu do obrotu projektowane rozwiązania były dostępne nie tylko na potrzeby  wykonania badań i osiągnięcia wyśrubowanych laboratoryjnych parametrów, ale dla użytkownika końcowego.

Przepisy ustalają również wymagania w zakresie wydawania deklaracji zgodności WE oraz oznakowania CE na wyrobach.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: Tomasz Nowak
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE