O korzyściach wynikających z inwestycji w instalację biogazową w przedsiębiorstwach i zakładach oczyszczania ścieków, a także o doświadczeniach firmy SEEN Technologie – sponsora merytorycznego 8. Kongresu Biogazu – w realizacji projektów opartych na produkcji biogazu dla sektora przemysłowego z Dariuszem Jasakiem, Prezesem Zarządu, rozmawiała Jolanta Kamińska.

Reklama

SEEN Technologie pomaga w zagospodarowaniu ścieków i produktów ubocznych dla wielu branż przemysłowych. Co konkretnie oferujecie? 

Dariusz Jasak, Prezes Zarządu Seen Technologie
Dariusz Jasak, Prezes Zarządu Seen Technologie

Firma SEEN Technologie pomaga w zagospodarowaniu ścieków i produktów ubocznych poprzez dostarczanie szerokiej gamy usług i rozwiązań technicznych. Dostarczamy i pomagamy wdrożyć zaawansowane technologie i urządzenia do efektywnego oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowywaniem osadów ściekowych, jak również do wykorzystania ciekłych produktów ubocznych powstających w przedsiębiorstwie. Ścieki traktujemy nie jak problem, ale jako zasób, a układ technologiczny oczyszczania ścieków jako swoistą biorafinerię, realizującą filozofię redukcji śladów węglowego, wodnego i odzysku energii (produkcja biogazu, proces odzyskiwania wody oraz wytwarzanie nawozów o wysokiej zawartości azotu i fosforu). Umożliwia to nie tylko zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach i spełnienie coraz bardziej zaostrzanych limitów prawnych w tym zakresie, ale również zapobiega i redukuje ilość wytwarzanych odpadów oraz zużycie energii. . 

Jesteśmy firmą, która dostosowuje swoje usługi i rozwiązania do konkretnych potrzeb naszych klientów i wyzwań danego obiektu. Realizujemy „pod klucz” instalacje oczyszczania ścieków w oparciu o najnowsze technologie przy wykorzystaniu zespołu inżynieryjno-technologicznego o długoletnim doświadczeniu i głębokiej wiedzy procesowej. Współpracujemy również z partnerami technologicznymi i ekspertami będącymi światowymi liderami w zakresie technologii beztlenowych i tlenowych, odzysku fosforu, deamonifikacji czy zawracania wody odzyskanej z oczyszczonych ścieków. 

Wszyscy klienci SEEN Technologie mogą liczyć w okresie gwarancji jak i po jej zakończeniu na wsparcie oraz obsługę serwisową. Doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów w uzgodnionym czasie usuwa wszelkie usterki oraz oferuje prace konserwacyjne i utrzymaniowe mające na celu zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów. W ramach działalności serwisowej jesteśmy w stanie dostarczać części zamienne oraz materiały eksploatacyjne. Oferujemy także usługi wsparcia technicznego oraz technologicznego. Postęp techniczny pozwalający na zdalny dostęp do zainstalowanej bazy urządzeń po łączach sieci internetowej umożliwia nam również wychodzić z ofertą diagnostyki i serwisu zdalnego.


Kongres Biogazu – sprawdź!


Samowystarczalność energetyczna jest obecnie dla oczyszczalni ścieków jednym z priorytetów. Jak Pana zdaniem biogaz może w tym pomóc?

Biogaz odgrywa istotną rolę w osiągnięciu samowystarczalności energetycznej w branży ściekowej. W przypadku oczyszczalni ścieków przemysłowych możliwa jest także nadprodukcja energii i jej wykorzystanie w procesach produkcyjnych. Ścieki i odpady z przemysłu spożywczego (mleczarskiego, browarniczego i napojów, owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego i innych), papierniczego czy fermentacyjnego charakteryzują wysokie ładunki organiczne, które mogą być przetwarzane w procesie fermentacji metanowej, aby wytworzyć biogaz na cele energetyczne. Energia elektryczna i cieplna, wytwarzana w układach kogeneracji (CHP) z biogazu jest wykorzystywana na miejscu w danym zakładzie przemysłowym. Dzięki temu obiekt obniża koszty energii elektrycznej i cieplnej, jednocześnie zmniejszając swoją zależność od zewnętrznych dostawców energii. Należy pamiętać również, że bez biogazu nie wyprodukujemy zeroemisyjnego biometanu – bez wątpienia jednego z paliw przyszłości i zamiennika gazu ziemnego.

Zastosowanie beztlenowych metod oczyszczania ścieków znacząco ogranicza zużycie energii elektrycznej, potrzebnej do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków, ponieważ nie jest w tym procesie potrzebne napowietrzanie ścieków. W procesach tlenowych zużycie energii elektrycznej, potrzebnej do napowietrzania ścieków stanowi około 60% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni. Czyli w tradycyjnym podejściu zużywamy duże ilości energii, aby stracić jej jeszcze większe ilości, zmagazynowanej w ściekach w formie materii organicznej. Nasze technologie nie marnują tego potencjału tylko zamieniają go w użyteczną energię. Energetyczna utylizacja biogazu redukuje znacząco emisję CO2 do atmosfery, ponieważ biogaz jest zeroemisyjnym biopaliwem. Produkując z niego energię przedsiębiorstwo zmniejsza swój ślad węglowy obecny w jego działalności i produktach.

Warto zauważyć, że skuteczne wykorzystanie biogazu wymaga doboru właściwych technologii w tym reaktorów, zaprojektowania właściwej infrastruktury wraz z doborem odpowiednich urządzeń oraz odpowiedniego zarządzania i sterowania procesem fermentacji. Podsumowując, biogaz może stanowić ważny krok w kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycznej nie tylko oczyszczalni ścieków, ale całego przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów operacyjnych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.


W Kościerzynie i Łowiczu produkują biogaz ze ścieków


Jakie jest doświadczenie SEEN Technologie w realizacji projektów opartych na produkcji biogazu dla sektora przemysłowego?

Produkcja biogazu ma wiele zastosowań przemysłowych, takich jak dostarczanie energii cieplnej i elektrycznej, wytwarzanie paliw alternatywnych, czy element gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa. Firma SEEN Technologie jest doświadczonym partnerem w realizacji tego typu inwestycji. Projektowanie i budowa odpowiednich instalacji do produkcji biogazu wymaga zaawansowanej wiedzy technologicznej i inżynieryjnej. Każda dostarczana przez nas instalacja do produkcji biogazu ze ścieków przemysłowych, często z współfermentacją produktów ubocznych, powstających w danym zakładzie, wymaga indywidualnego podejścia. Szczegółowo analizujemy przy tym ich skład oraz ilość i dopiero na tej podstawie dobieramy odpowiednie technologie i urządzenia. Nasze instalacje są jak skrojony na miarę, elegancki garnitur. Takie podejście gwarantuje sukces – zarówno technologiczny jak i finansowy, który można rozważać na poziomie kosztów inwestycyjnych (CAPEX), operacyjnych (OPEX), uzyskiwanych korzyści finansowych i będącego wypadkową tych czynników czasu zwrotu inwestycji.

Jedną z inwestycji, którą w ostatnim czasie zrealizowała firma SEEN Technologie jest rozbudowa zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie o moduł beztlenowej fermentacji osadów i odpadów mleczarskich, linię biogazową oraz kogenerację 1,2 megawatów wraz z suszarnią osadów. To pierwszy tego typu obiekt w zakładach Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Inwestycja przyniosła SM Mlekpol tytuł „ekoinwestora 2023 w przemyśle spożywczym”. Obiekt ten znacząco ogranicza produkcję osadów, jednocześnie przekształcając je w cenny zasób. Dostarcza wystarczającą ilość zielonej energii, aby pokryć w pełni potrzeby energetyczne, a nawet przekazywać nadwyżki do sieci o znacznej wartości. Zmienił także perspektywę ekonomiczną oczyszczalni. Zamiast być kosztochłonną, staje się samowystarczalną i generującą zysk, jednostką.

Kolejnym, niezwykle istotnym projektem, nad którym aktualnie pracujemy, jest rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. Jest ona  realizujowana kompleksowo „pod klucz”. Wcześniej wspomniałem o koncepcji „oczyszczalni ścieków jako biorafinerii”, w przypadku tego układu technologicznego jest ona właśnie wdrażana w pełnym zakresie. Cała instalacja przestanie być koszto-twórcza a zamieni się w dochodową. Umożliwi to produkcja ponad 5 milionów metrów sześciennych biogazu na rok i jego przekształcanie w 12,5 GWh energii elektrycznej, z nadwyżką 6,8 GWh do wykorzystania w przedsiębiorstwie. Cześć strumienia ciepła w ilości 12 GWhc/rok, pochodzące z tego samego źródła, na rok zostanie przetworzona do postaci wysokociśnieniowej pary wodnej, wykorzystywanej w proszkowni mleka (4,4GWc/rok). 

To tylko dwie przykładowe inwestycje. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.seentechnologie.pl gdzie przeczytać można o pozostałych obiektach, które zrealizowaliśmy lub też tych, nad którymi właśnie pracujemy.

Posiadanie przez nas tak dużego doświadczenia znacząco wpływa na sukces realizacji, a także pomaga w efektywnym wykorzystaniu biogazu jako źródła energii lub surowca w procesach przemysłowych. 

Wiele przedsiębiorstw i zakładów oczyszczania ścieków właśnie rozważa decyzję o inwestycji w instalację do produkcji biogazu. Część waha się z uwagi na koszty. Jednak w rachunku końcowym korzyści przemawiają za realizacją. Jakie wartości dodane gwarantuje taka instalacja?

Instalacja produkcji biogazu może dostarczać wiele wartości dodanych, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla środowiska naturalnego. Biogaz jest odnawialnym źródłem energii, co przyczynia się do zrównoważonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. To pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych. Proces produkcji biogazu pozwala na przetworzenie substratów organicznych, takich jak ścieki o wysokich ładunkach organicznych, produkty uboczne o wysokiej zawartości rozkładalnej biologicznie materii organicznej oraz osady ściekowe, w cenne źródło energii, nawozów lub inne produkty, co generuje wartość ekonomiczną. Dla firm i oczyszczalni ścieków, instalacje biogazowe pozwalają na wytworzenie własnej energii, co zwiększa niezależność energetyczną i minimalizuje ryzyko związane z fluktuacjami cen energii na rynku. Produkcja biogazu to przykład praktyk zrównoważonego rozwoju, które pozwalają na redukcję wpływu na środowisko naturalne i przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Firmy, które korzystają z produkcji biogazu, mogą zyskać przewagę konkurencyjną, jednocześnie spełniając coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska. Coraz większa część konsumentów zwraca uwagę na to, aby kupowane przez nich produkty nie były związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery (ich ślad węglowy), a miejsca ich wytwarzania nie oddziaływały negatywnie na inne elementy środowiska, nie przyczyniały się do zmniejszenia ilości dostępnych zasobów.

Skuteczne wykorzystanie biogazu wymaga odpowiedniej infrastruktury, zarządzania i utrzymania, co może być kluczowe dla osiągnięcia tych korzyści.

Zachęcam wszystkich do odwiedzenia stoiska firmy SEEN Technologie w dniach 14-15 grudnia br. podczas 8. Kongresu Biogazu w Warszawie. Uzyskają tam Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania związane z działalnością naszej firmy.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

zdjęcie: Oczyszczalnia Ścieków w Korzyścienku; źródło: modernizacjaroku.org.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE