Certyfikacja zgodnie z wymogami REDII z systemy SURE-EU możliwa jest od lipca 2021 roku.

21 grudnia 2018 r. weszła w życie Dyrektywa (UE) 2018/2001 (REDII), w której operatorzy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biomasy są zobowiązani do przedstawienia dowodów zrównoważonego wytwarzania i wykorzystania biomasy.

Reklama

W okresie przejściowym państwa członkowskie miały czas do 1 lipca 2021 r. na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. Zainteresowane podmioty gospodarcze mogą przedstawić dowód zrównoważonego rozwoju poprzez dobrowolne systemy certyfikacji, które są w tym celu zatwierdzane przez Komisję Europejską.

Od tego czasu tylko nielicznym państwom członkowskim UE udało się na czas stworzyć wymogi prawne dotyczące wdrożenia REDII, a Komisji Europejskiej nie udało się jeszcze w pełni ukończyć procedur uznawania systemów dobrowolnych. Jednym z powodów jest znaczne opóźnienie przez Komisję Europejską procesu publikacji delegowanych aktów prawnych, które stanowią podstawę zarówno krajowego wdrażania, jak i procesu uznawania dobrowolnych systemów certyfikacji.

Zbiory zgodne z REDII

Z drugiej strony, sporo podmiotów gospodarczych stoi przed wyzwaniem zawarcia umów na dostawy zrównoważonych paliw z biomasy na nadchodzący rok lub zapewnienia, że ​​tegoroczne zbiory będą zgodne z REDII. Na przykład paliwa z biomasy, które są wykorzystywane w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji, muszą dostarczyć dowód zrównoważonego rozwoju najpóźniej do stycznia 2022 r., aby nadal mogły być liczone jako neutralne pod względem emisji CO2. To z kolei wymaga terminowej certyfikacji REDII całego łańcucha dostaw i wczesnego rejestrowania zrównoważonej biomasy na długo przed terminem.

Nawet jeśli proces uznawania systemów dobrowolnych nie został jeszcze zakończony, Komisja Europejska zareagowała, szczególnie mając na uwadze ciągłość w sektorze biopaliw. W komunikacie do systemów dobrowolnych KE zaproponowała rozporządzenie przejściowe, zgodnie z którym te systemy dobrowolne, którym udało się pomyślnie zakończyć ocenę techniczną odpowiednich wymagań systemu do dnia 30 czerwca 2021 r., mogą przeprowadzać audyty zgodnie ze specyfikacją REDII pod pewnymi warunkami. Obejmuje to również SURE (patrzhttps://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1#recognition-criteria ).

System SURE-EU pomyślnie zakończył tę ocenę techniczną dla całego zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biomasy rolniczej lub leśnej, a także biogenicznych odpadów i pozostałości i otrzymał potwierdzenie rozpoczęcia, na podstawie ocenianej dokumentacji programu, certyfikacji zgodnie z zasady REDII już w okresie przejściowym do momentu oficjalnego uznania SURE. Dokumentacja programowa Systemu SURE-EU została zatem zaktualizowana na dzień 30 czerwca 2021 r. i stanowi podstawę audytów (wstępnych i recertyfikacyjnych oraz audytów nadzoru) od 1 lipca 2021 r.

Dalsze dostosowywania

SURE wyraźnie wskazuje, że dalsze dostosowania systemu będą konieczne w świetle oczekiwanych aktów wykonawczych. Muszą one zostać odpowiednio wdrożone i sprawdzone zarówno przez same systemy, jak i przez już certyfikowane podmioty gospodarcze. W tym celu SURE śledzi wszystkie procesy związane z REDII i starannie wdraża wszystkie wymagania Komisji Europejskiej i właściwych organów krajowych.

Dokumentacja programu publikowana na stronie internetowej SURE zawsze odzwierciedla aktualny stan i jest na bieżąco aktualizowana. Różne wersje można rozpoznać po numerze wersji dokumentów i dacie ich publikacji. SURE wskaże istotne zmiany w stosunku do poprzednich wersji; wszelkie zmiany w dokumentacji można znaleźć również w historii zmian w dokumentach.

Nawet jeśli takie podejście nie stanowi ideału z punktu widzenia SURE i wiąże się z dodatkowym wysiłkiem i pewnym „ryzykiem szczątkowym” dla wszystkich zaangażowanych w ewentualne korekty procesu, wiele wyzwań związanych z terminowym dowodem trwałości może już spełnienia tego warunku, a proces certyfikacji w firmie można teraz rozpocząć bez dalszej zwłoki.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: www.sure-system.org
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE