Projekt specustawy dla biogazowni rolniczych już gotowy!

Projekt specustawy dla biogazowni rolniczych

Projekt specustawy dla biogazowni rolniczych jest gotowy! Zespół ekspertów zakończył prace nad rozporządzeniami, które mają przyspieszyć rozwój sektora biogazu w Polsce. W najbliższych dniach projekt zostanie skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

Rozwój sektora biogazu

Rozwój sektora biogazu rolniczego zwiększa poziom bezpieczeństwa energetycznego i prowadzi do uniezależnienia obszarów wiejskich od zewnętrznych dostawców różnego rodzaju energii. Obszary te zajmują niemal 93% powierzchni Polski, gdzie mieszka lub prowadzi działalność około 30% wszystkich odbiorców energii. Biogazownie rolnicze jako odnawialne i czyste źródło energii, zastępując produkcję energii z paliw kopalnych, zmniejszają emisję dwutlenku węgla i substancji zanieczyszczających powietrze.

Sytuacja, w której biomasa jako produkt uboczny z rolnictwa lub przetwórstwa żywności do biogazowni rolniczych pochodzi z lokalnych źródeł, a następnie, jako produkt pofermentacyjny, wykorzystywana jest do nawożenia gleb zasługuje na szczególne rozwiązania prawne, które upowszechnią ten model w całej Polsce. Dlatego z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich zespół ekspertów przygotował projekt specustawy w tym zakresie.

Projekt specustawy dla biogazowni rolniczych

Główne założenia projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji niektórych inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych oraz zmianie niektórych innych ustaw:

 1. Ułatwienia w procesie inwestycyjnym. W projekcie zakłada się ułatwienia w zakresie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Proponuje się wprowadzenie terminów na wydanie decyzji przez uprawniony organ oraz kar za niewydanie jej w określonym terminie. Ponadto, projekt zawiera szereg szczegółowych rozwiązań odnoszących się do prowadzenia tych postępowań w odniesieniu do inwestycji w biogazownię rolniczą.
 2. Projekt przewiduje wprowadzenie zasady, że nie wymaga uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiana zagospodarowania terenu polegająca na realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczej, w odniesieniu do instalacji spełniających określone w przygotowanym projekcie przesłanki odnoszące się do inwestycji i ograniczeń powierzchniowo-lokalizacyjnych.
 3. Wykorzystywanie lokalnego potencjału substratu. W ocenie projektodawców stabilny i łatwy dostęp do lokalnych substratów dla biogazowni rolniczych, które szczegółowo określone zostaną przez Ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie delegacji ustawowej zapewniać będzie lokalizacja biogazowni w pobliżu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego lub gospodarstw rolnych.  Wykorzystywanie lokalnych zasobów niewątpliwie przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z funkcjonowaniem biogazowni rolniczej. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie tzw. ustawowego uznania za produkt uboczny (nie odpad) substratów, które mogą być wykorzystane jako nawóz naturalny.
 4. Ułatwienia w zakresie wykorzystania pofermentu. Projektodawcy proponują przepisy zmieniające ustawę o nawozach i nawożeniu. Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian zmierzających do ułatwienia wykorzystania pofermentu w działalności rolniczej, zachowując jednocześnie wymogi związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, a tym samym przyczyniać się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
 5. Ułatwienia w zakresie przyłączenia instalacji biogazowni rolniczej do sieci. W myśl projektowanych przepisów podmiot uprawniony ubiegający się o przyłączenie biogazowni rolniczej do sieci informuje operatora systemu dystrybucyjnego o spełnianiu przez przyłączaną instalację warunków przewidzianych w ustawie. Operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest wydać warunki przyłączenia dla biogazowni rolniczej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Pierwsze posiedzenie zespołu eksperckiego odbyło się 21 listopada 2022 r. Bariery rozwoju sektora biogazowni w Polsce były przedmiotem rozmów z przedstawicieli branży. W spotkaniach organizowanych Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięli udział przedstawiciele Polskiej Grupy Biogazowej, Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, Inicjatywy dla Środowiska Energii i Ekomobilności i Rady OZE Konfederacji Lewiatan.

W najbliższych dniach projekt zostanie skierowany do dalszych prac legislacyjnych.


Biogazownie w Polsce sprawdź na mapie!


Skład zespołu eksperckiego ds. biogazowni rolniczych

Zespół ekspercki działający w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – autorzy propozycji projektu specustawy: 

 1. dr hab. Michał Domagała, prof. KUL – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, radca prawny, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, ekspert w zakresie prawa energetycznego i gospodarczego,
 2. dr Marcin Rokosz – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich działających przy Pełnomocniku Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich,
 3. r.pr. Karol Czuryszkiewicz – radca prawny, ekspert w zakresie prawa energetycznego,
 4. r.pr. Patrycja Figat – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, wykładowca, ekspert w zakresie prawa gospodarczego, Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy,
 5. r.pr. Jan Sakławski – radca prawny, ekspert w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii, partner w kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.,
 6. r.pr. Rafał Wiatr – partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy, ekspert w zakresie prawa energetycznego, budowalnego i gospodarczego,
 7. Szymon Milewski – zastępca dyrektora, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 8. Marzena Skąpska – Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 9. Jarosław Wiśniewski – radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wsparcie merytoryczne

Wsparcie merytoryczne prac zespołu zapewnili również pracownicy odpowiednich departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności:

 1. Lidia Kostańska – dyrektor, Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. Elwira Zdrodowska – dyrektor, Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 3. Anna Klisowska – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 4. Tomasz Gawroński – Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 5. Michał Wojtkiewicz – Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 6. Anna Dolecka – Departament Prawny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 7. Agnieszka Zdanowicz – naczelnik, Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło, zdjęcie: januszkowalski.pl

 

This post is also available in: polski

ael