Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 opublikowana!

Polityka Energetyczna Polski do roku 2040

Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 ukazała się w Monitorze Polskim. To długo oczekiwany moment przez branżę energetyczną oraz powiązane z nią sektory np. producentów biomasy, biogazu i innych paliw.

W dokumencie czytamy, że istotny wpływ na kształtowanie krajowej strategii energetycznej ma polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej(UE), w tym jej długoterminowa wizja dążenia do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. oraz mechanizmy regulacyjne stymulujące osiąganie efektów w najbliższych dziesięcioleciach.

Realizacja w UE celów klimatyczno-energetycznych na 2020 r. oraz 2030 r. jest kluczowa dla niskoemisyjnej transformacji energetycznej. W związku z realizacją ambicji dekarbonizacji UE, w grudniu 2020 r. Rada Europejska zatwierdziła wiążący unijny cel zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990. Zwiększono tym samym dotychczas obowiązujący 40 proc. cel redukcyjny.

Unijna ambicja energetyczna

Nowa unijna ambicja została określona jako kolektywny cel dla całej Unii. Cel realizowany na podstawie kontrybucji państw członkowskich, przy uwzględnieniu uwarunkowań krajowych, specyficznych punktów startowych, potencjału redukcyjnego, zasady suwerenności w kształtowaniu krajowego miksu energetycznego, konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego.

W sposób możliwie najbardziej racjonalny pod względem kosztów celem zachowania przystępnych cen energii dla gospodarstw domowych oraz konkurencyjności UE, jak również uwzględniając zasadę sprawiedliwości i solidarności. Podążanie za dynamicznie przyspieszającymi trendami klimatyczno-energetycznymi UE będzie stanowić dla Polski znaczące wyzwanie transformacyjne.

Polityka Energetyczna Polski do roku 2040

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21)z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. PEP2040stanowi krajową kontrybucję w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE, której ambicja i dynamika istotnie wzrosły w ostatnim okresie.

Polityka uwzględnia skalę wyzwań związanych z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związanych z celami klimatyczno-energetycznymi na 2030 r., Europejskim Zielonym Ładem, planem odbudowy gospodarczej po pandemii COVID i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z krajowymi możliwościami, jako wkładu w realizację Porozumienia Paryskiego.

Niskoemisyjna transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych.PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Krajowy plan na rzecz energii

PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040.

Filary:

 • I filar. Sprawiedliwa transformacja
 • II filar. Zeroemisyjny system energetyczny
 • III filar.Dobra jakość powietrza

Cele szczegółowe i projekty strategiczne:

 • CEL SZCZEGÓŁOWY 1.Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych
 • oraz CEL SZCZEGÓŁOWY 2.Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
 • CEL SZCZEGÓŁOWY 3.Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych
 • PROJEKT STRATEGICZNY 1. Transformacja regionów węglowych
 • jak również PROJEKT STRATEGICZNY 2A. Rynek mocy,
 • PROJEKT STRATEGICZNY 2B. Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych
 • oraz PROJEKT STRATEGICZNY 3A.Budowa Baltic Pipe
 • PROJEKT STRATEGICZNY 3B.Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego
 • CEL SZCZEGÓŁOWY 4.Rozwój rynków energii
 • a także CEL SZCZEGÓŁOWY 5.Wdrożenie energetyki jądrowej
 • CEL SZCZEGÓŁOWY 6.Rozwój odnawialnych źródeł energii
 • PROJEKT STRATEGICZNY 4A.Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej)
 • i PROJEKT STRATEGICZNY 4B.Hub gazowy,
 • PROJEKT STRATEGICZNY 4C. Rozwój elektromobilności
 • oraz PROJEKT STRATEGICZNY 5. Program polskiej energetyki jądrowej
 • PROJEKT STRATEGICZNY 6. Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej
 • CEL SZCZEGÓŁOWY 7.Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
 • a także CEL SZCZEGÓŁOWY 8.Poprawa efektywności energetycznej
 • PROJEKT STRATEGICZNY 7. Rozwój ciepłownictwa systemowego
 • oraz PROJEKT STRATEGICZNY 8. Promowanie poprawy efektywności energetycznej

Więcej: Monitor Polski – uchwała

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski

bem