Jednostki samorządu terytorialnego, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej otrzymają od NFOŚiGW dofinansowanie na rekultywację i remediację terenów zdegradowanych. Na ten cel z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zarezerwowano 200 mln zł.

Reklama

 

Wnioski można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 22 maja do 14 lipca 2017 r. Poziom współfinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.5 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Narodowy Fundusz rozdysponuje 200 mln zł na wsparcie dotacyjne projektów.

 

Dla samorządów i …

Uprawnionymi do składania wniosków są: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej. W ramach naboru – zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów 14 lutego br. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) – przewidziana została preferencja finansowania projektów zgłaszanych przez średnie miasta, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Pieniądze na rekultywację

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty – dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów – których głównym celem jest rekultywacja i remediacja na terenie miast i w ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych, powojskowych, czy pogórniczych. Wsparcie objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach, a także prowadzące do docelowego zagospodarowanie terenu, w szczególności nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów.

 

W przypadku kompleksowego projektu rekultywacji lub remediacji dopuszczalne jest sfinansowanie następujących elementów dodatkowych: infrastruktury dla udostępniania zieleni oraz infrastruktury sportowej (np. ścieżek, ławeczek, koszy na śmieci, infrastruktury oświetleniowej, ciągów pieszo-rowerowych, komunalnych ogólnie dostępnych boisk pokrytych trawą, komunalnych siłowni plenerowych na gruncie nieuszczelnionym, ścieżek rowerowych) oraz działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia lub naprawy innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska.

 

Szczegóły naboru dla 1 typu projektów z działania 2.5:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/art,18,iv-nabor-dla-dzialania-2-5-poiis-2014-2020-1-typ-projektow.html

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE