Będzie pełnomocnik do spraw gospodarki wodorowej

pełnomocnik do spraw gospodarki wodorowej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiło się rozporządzenie rządu o powołaniu pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej.


REKLAMA


Pełnomocnik ds. gospodarki wodorowej będzie miał kilka zadań.

  1. opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych technologii wodorowych, w tym na potrzeby energetyki i transportu;
  2. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania technologii wodorowych;
  3. analiza istniejących barier ograniczających rozwój technologii wodorowych i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
  4. przedstawianie w porozumieniu z Ministrem Klimatu oraz Ministrem Rozwoju rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących technologie wodorowe;
  5. opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie technologii wodorowych, przygotowywanych przez organy administracji rządowej;
  6. przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych eliminujących stwierdzone bariery, o których mowa wpkt3, oraz wspierających popularyzację wykorzystania technologii wodorowych.

Pełnomocnik do spraw gospodarki wodorowej ma współpracować przede wszystkim z ministrem klimatu i ministrem rozwoju.

W porozumieniu z nimi może:

  1. wnosić opracowane przez siebie projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów;
  2. przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań

Pełnomocnik ze swoich działań rozliczać się będzie z Radą Ministrów składając sprawozdanie ze swojej działalności do dnia 31marca każdego roku, za rok poprzedni.

Na razie nie wiadomo, kto może zostać pełnomocnikiem, a będzie to rola bardzo ważna. Już wkrótce do konsultacji trafić ma Strategia wodorowa 2030. Wodór w najbliższych latach będzie jednym ze strategicznych paliw. Ma przyczynić się przede wszystkim do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w transporcie.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: RCL
Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski

bem