Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ze środków unijnego Funduszu Spójności projekty mające na celu rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w kolejnych ośmiu polskich gminach. Do podpisania serii umów o udzieleniu dotacji doszło w dniach 10-21 maja br. w Warszawie. 

Reklama

Wsparte finansowo zostaną projekty w Górze Kalwarii (woj. mazowieckie), Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), Malborku (woj. pomorskie), Ustce (woj. pomorskie), Kościerzynie (woj. pomorskie), Kolnie (woj. podlaskie) oraz Mińsku Mazowieckim i Węgrowie (woj. mazowieckie). Wszystkie te przedsięwzięcia będą kosztowały łącznie ponad 236 mln zł, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosą ponad 121 mln zł.

Góra Kalwaria

NFOŚiGW przekaże samorządowi ponad 23 mln zł dotacji na projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”. Porozumienie w tym zakresie 10 maja br. podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, Jerzy Pełka. W uroczystości wziął udział Burmistrz Góry Kalwarii Dariusz Zieliński.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 44 304 433 zł, a dotacja z UE zamknie się w kwocie 23 058 506 zł. W planach projektu przewidziano kilka inwestycji: wybudowanie kanalizacji sanitarnej o dł. 0,35 km oraz przebudowanie już eksploatowanej, na dł. 2,71 km, a także unowocześnienie sieci wodociągowej na tym samym odcinku. Zaplanowano też modernizację stacji uzdatniania wody. Prace przy sieci wodociągowej pomogą uzyskać 1 145 748 m sześciennych uzdatnionej wody na rok.

Inwestycja obejmie również unowocześnienie oczyszczalni ścieków komunalnych – zarówno ścieżki ściekowej, jak i osadowej. W wyniku tych działań przetwarzanych będzie 0,5 tys. ton suchej masy komunalnych osadów ściekowych na rok. Projekt zostanie zakończony w grudniu 2022 r. Efekty ekologiczne zostaną osiągnięte do końca 2023 r..

– Zakres naszego projektu wynika z potrzeb, które nawarstwiały się od lat. Szczególnie ważna jest stacja uzdatniania wody. W obiekcie tym, zlokalizowanym w pobliżu szkoły – poza otrzymywaniem czystej, dobrej wody – chcemy także prowadzić edukację. Planujemy budynek ze szklanymi ścianami i podświetlanymi filtrami, aby dzieci przechodząc po lekcjach mogły zobaczyć, nawet nie wchodząc do wewnątrz, czym jest woda, skąd się bierze, jak wygląda proces jej uzdatniania – zapowiedział Prezes Jerzy Pełka po podpisaniu umowy.

 

Ruda Śląska

Szeroko zakrojony projekt wodno-kanalizacyjny pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” przeprowadzi rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jako beneficjent otrzymało na inwestycje niemal 4 mln zł unijnej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę w tej sprawie podpisali w siedzibie NFOŚiGW 15 maja br. – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska i Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Grzegorz Rybka. Dzięki temu porozumieniu długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie niemal 4 km, a do końca zakończenia robót, czyli do 31 grudnia 2020 r., 380 nowych użytkowników skorzysta z nowej infrastruktury. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 8 378 292 zł, z czego dotacja stanowi dokładnie 3 890 943 zł.

 

Malbork

Prawie 5 mln zł dofinansowanie na projekt pn. „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi” otrzymało z NFOŚiGW tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W efekcie na terenie aglomeracji Malbork nastąpią prace budowy ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej. 15 maja br. w siedzibie NFOŚiGW, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku Krystyna Babirecka podpisały porozumienie regulujące przekazanie na projekt ze środków unijnej dotacji w wysokości 4 988 022 zł. Koszt całkowity inicjatywy to 9 538 504 zł.

Planowane unowocześnienie zaplecza wodno-kanalizacyjnego umożliwi skorzystanie z nowej sieci sanitarnej 310 osobom. Ponadto wybudowane zostanie 0,98 km sieci wodociągowej, a przebudowa obejmie jej istniejącą część o długości 1,87 km. Równoległe zmodernizowanie funkcjonującej oczyszczalni ścieków pozwoli zachować bezpieczeństwo sanitarne w całym regionie. Inwestycja zostanie ukończona pod koniec 2019 r., a efekt ekologiczny będzie osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.

– Po zakończeniu tego projektu zostaną nam już tylko dwie ulice do pełnego skanalizowania Malborka oraz objęcia siecią wodną całego miasta. Podjęte prace pomogą także ochronić pod kątem sanitarno-ściekowym unikatowy zabytek: zamek krzyżacki w Malborku – podkreślił Burmistrz Malborka Marek Charzewski, który uczestniczył w uroczystości podpisania umowy.

 

Ustka

Ponad 22,5 mln unijnej dotacji z NFOŚiGW otrzyma Ustka na poprawienie efektywności gospodarki ściekowej na swoim terenie. Beneficjentem jest przedsiębiorstwo Wodociągi Ustka Sp. z.o.o., które przeprowadzi wszystkie prace zaakceptowane przez NFOŚiGW w biznesplanie projektu. Porozumienie w tej sprawie sygnowali 16 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu Wodociągi Ustka Sp. z o.o. Krzysztof Czajkowski. Całkowity koszt planowanych prac wyniesie 43 703 500 zł, a dotacja to dokładnie 22 687 222 zł.

Dzięki inwestycji na terenie miejscowej oczyszczani ścieków nastąpi modernizacja przeróbki osadów ściekowych i instalacji do wytwarzania z nich biogazu. Poprawi się także przepustowość i jakość przetworzonych ścieków. Ilość suchej masy osadów ściekowych poddawanych przetwarzaniu wyniesie 0,65 tys. ton na rok. Prace modernizacyjne zostaną zakończone pod koniec lipca 2022 r. a efekt ekologiczny ma być uzyskany już 14 lipca 2023 r.

Prezes Zarządu spółki Wodociągi Ustka, Krzysztof Czajkowski, tak skomentował otrzymanie dotacji: – Dla nas bardzo istotne jest zmodernizowanie największych obiektów zaplecza utylizacji ścieków, czyli oczyszczalni i przepompowni. Bez tego mielibyśmy duże problemy eksploatacyjne. Potrzebujemy większej wydajności w obiekcie, ponieważ zwiększają się nam przepływy na terenie Ustki i niektórych terenach w gminie. Wpływ ma na to turystyka, trochę przemysł, a także rosnąca liczba mieszkańców. Obecnie jesteśmy już na granicy możliwości odbierania ścieków. Ponadto przepompownia jest już wiekowa, a dotychczasowa technika bardzo wyeksploatowana. Brak modernizacji mógłby z czasem spowodować nawet katastrofę ekologiczną.

 

Kościerzyna

Dzięki unijnemu wsparciu z NFOŚiGW w wysokości ponad 9 mln zł będzie możliwe przeprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 16 maja br. w siedzibie NFOŚiGW została podpisana umowa regulująca przekazanie dotacji dla niniejszego projektu przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską i Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie Roberta Fenniga. Całkowity koszt zamierzenia wyniesie 18 275 948 zł, a dotacja stanowi 9 270 525 zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona do końca 2021 r. W oczyszczalni ścieków nastąpi modernizacja pozwalająca na lepszą przeróbkę i wykorzystanie osadów ściekowych. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest oczekiwane do końca grudnia 2022 r.

 

Kolno

Unijne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma także Kolno w województwie podlaskim. Prawie 7 mln zł zostanie przekazane z NFOŚiGW jako bezzwrotna pomoc finansowa dla projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno”. 16 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zarządu PUK w Kolnie Sp. z o.o. Marek Łuba podpisali umowę regulującą przekazanie na ten cel środków pieniężnych. Całkowity koszt inicjatywy wyniesie 13 331 328 zł. Dotacja to 6 908 892 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę 0,6 km sieci wodociągowej oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W rezultacie 40 nowych użytkowników ma korzystać z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Ważnym etapem projektu będzie także rozbudowa i unowocześnienie oczyszczalni ścieków. Budowa układu auto-termicznej tlenowej stabilizacji osadu wraz z odzyskiem energii cieplnej pozwoli na bezpieczną utylizację ścieków i efektywne wykorzystanie uzyskanej energii cieplnej – będą nią ogrzewane obiekty oczyszczalni.

Wdrażanie wszystkich elementów inwestycji zostanie zakończone w czerwcu 2021 r. Osiągniecie pełnego efektu ekologicznego jest spodziewane pod koniec czerwca 2022 r.

– To bardzo ważny projekt, ostatni element uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kolno. Kilka lat temu zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej, wymianę wodociągów i modernizację stacji uzdatniania wody. W tamtą inwestycję nie została włączona oczyszczalnia ścieków ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Teraz jesteśmy w stanie zakończyć z sukcesem całość zadania, czyli zmodernizować oczyszczalnię. Chcemy ją uzbroić w nowoczesną technologię ATMS, aby była w pełni proekologiczna i dużo bardziej wydajna – zaznaczył obecny na uroczystości podpisania umowy Burmistrz Kolna, Andrzej Duda.

Poseł Kazimierz Gwiazdowski z Podlasia (okręg nr 24 – Białystok), również obecny przy podpisywaniu porozumienia podkreślił: – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie po raz kolejny otrzymuje dotacje na przedsięwzięcie wodno-kanalizacyjne. Widać zatem wyraźnie, że ma dobre rozeznanie w potrzebach gminy oraz potrafi pisać fachowo wnioski. Należy podziękować Narodowemu Funduszowi, że przyznał tak dużą dotację dla Kolna. To pomoc dla mieszkańców, którzy skorzystają na tym, że oczyszczalnia poprawi swoje wyniki, będzie energooszczędna i zwiększy się efektywność jej działania. Zarówno ten etap prac wodno-kanalizacyjnych, jak i poprzedni, o którym wspomniał Burmistrz, przyczyni się do rozwoju miasta i gminy Kolno.

Marek Łuba, Prezes spółki PUK Kolno, która będzie realizowała prace, powiedział: – Zadanie zrealizujemy zgodnie z planem, choć utrudnieniem może być to, że modernizacja oczyszczalni będzie związana z wymianą urządzeń pracujących na bieżąco. Wykonawca, który wygra przetarg na danym odcinku prac będzie musiał te urządzenia wymienić nie zakłócając jednocześnie procesu technologicznego obróbki ścieków.

 

Mińsk Mazowiecki

Kwotą ponad 43 mln zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze dwa projekty wodno-kanalizacyjne Mińska Mazowieckiego. Porozumienie w tej sprawie podpisali 21 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu – Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Bernard Krekora. W uroczystości uczestniczyła także Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Anna Król. Przedsięwzięcie pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” zostało wsparte kwotą 39 796 151 zł subwencji (koszt całkowity projektu to 78 660 164 zł). Plan inwestycji zakłada przebudowę części osadowej oczyszczalni ścieków, w tym instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych oraz wykorzystanie go do produkcji ciepła. Następnie, obok budowy nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Mireckiego, zostanie zmodernizowana już pracująca stacja „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim. Praca obu baz ma być wsparta wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową. Koniec realizacji grupy zadań przewiduje się na koniec czerwca 2022 r. a osiągnięcie pełni efektu ekologicznego na 14 lipca 2023 r.

Drugi projekt pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap II” otrzymał unijne dofinansowanie NFOŚiGW w wysokości 3 530 322 zł (koszt całkowity inwestycji to 6 811 445 zł). W tym wypadku działania mają być realizowane do 31 lipca 2020 r. i polegać będą na budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,80 km oraz budowie wodociągu (0,77 km). Po oddaniu gotowego zaplecza 846 osób skorzysta ze zmodernizowanej sieci sanitarnej, natomiast 570 nowych odbiorców będzie cieszyć się ulepszonym zaopatrzeniem w wodę. Pełny efekt ekologiczny będzie osiągnięty do 14 sierpnia 2021 r.

 

Węgrów

Z kolei ponad 7 mln zł dotacji otrzyma Węgrów na projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”. Umowę w tej sprawie podpisali 21 maja br. w siedzibie NFOŚiGW – Prezes Zarządu Kazimierz Kujda oraz Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie Sp. z o.o. Jacek Stosio. W uroczystości udział wzięła także Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Anna Król. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 13 869 351 zł, a dotacja: 7 346 104 zł.

W zakres planowanych działań wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej o długości 13,17 km, a także rozwinięcie infrastruktury wodociągowej: budowa sieci wodociągów na dystansie 1,12 km oraz ich przebudowa na długości 0,27 km. W planach jest również modernizacja stacji uzdatniania wody w Węgrowie oraz uruchomienie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Z rozbudowanej kanalizacji skorzysta 1031 nowych użytkowników, a z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 69 kolejnych odbiorców. Wszystkie prace przy przedsięwzięciu potrwają do 31 marca 2021 r. Pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do 14 kwietnia 2022 r.

– Nadrabiamy sprawnie zaległości z ostatnich lat, zarówno w zakresie lokalnych dróg, jak i w sferze wodno-kanalizacyjnej. Za kilka lat będziemy mieli już regiony w pełni nowoczesne, wyposażone w przyjazną infrastrukturę. Cieszę się bardzo, że projekty w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie mogą mieć tak szeroki zakres i przyczynią się do zapewnienia mieszkańcom komfortu życia i czystego środowiska – powiedziała uczestnicząca w spotkaniu senator Maria Koc, reprezentująca okręg wyborczy nr 47 w Siedlcach (powiaty: garwoliński, miński, węgrowski).

Wszystkie powyższe inwestycje wpisują się w działania zapewniające ochronę środowiska naturalnego, także pod kątem przeciwdziałania ewentualnym katastrofom ekologicznym w wymienionych aglomeracjach. Spełnią one także wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Źródłem dofinansowania tych projektów jest działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – które jest wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Źródło: NFOŚ i GW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE