Niedługo aukcje dla OZE. Prezes URE przypomina

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystosował komunikat w sprawie możliwości stosowania wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”.

Mając na uwadze zbliżające się terminy sesji aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, podlegających przeprowadzeniu w roku 2019, uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią pisma Ministra Energii z dnia 6 listopada br., znak: DEO.I.4040.3.2019; IK:387722, a także poprzedzającego go pisma Komisji Europejskiej z dnia 31 października br., znak: B.2 JP/AB/mkl D*2019/132322 w sprawie oceny zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524) do programu pomocowego SA. 43697 (2015/N) – Poland – Polish support scheme for RES and relief for energy-intensive users, zmiany obejmujące:

1. art. 39 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie obowiązku uwzględniania w ramach kumulacji pomocy inwestycyjnej wyłącznie tej pomocy, która została przyznana od dnia 1 października 2005 r.;
2. art. 74 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie wydłużenia dopuszczalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji, służących do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej:

  • z 18 do 24 miesięcy – dla instalacji wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego,
  • z 30 do 33 miesięcy – dla instalacji wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie,
  • z 36 do 42 miesięcy – dla innych technologii wytwarzania niż instalacje wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego, energię wiatru na lądzie, energię wiatru na morzu, hydroenergię, układy hybrydowe, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

3. art. 79 ust. 9-12 ustawy o odnawialnych źródłach energii, przewidujący możliwość dokonania jednokrotnej aktualizacji zwycięskiej oferty aukcyjnej oraz
4. art. 92 ust. 6 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie granicznej daty dopuszczalnego okresu wsparcia wytwarzania energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii w systemie aukcyjnym, wyznaczonej na dzień 30 czerwca 2039 r.
– mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą konieczności powiadomienia Komisji o wystąpieniu nowej pomocy publicznej.
Wobec powyższego, zgodnie z brzmieniem art. 26 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, w aktualnym stanie prawnym, zastosowanie znajdują przepisy art. 39 ust. 4, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12 oraz art. 92 ust. 6 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu wynikającym z tegorocznej nowelizacji tej ustawy.

Źródło: URE

This post is also available in: polski

bem