„Modernizacja gospodarstw rolnych” – rusza nabór wniosków

modernizacja gospodarstw rolnych

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Od 21 czerwca do 19 sierpnia 2021r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na  modernizację we wszystkich pięciu obszarach.

” Modernizacja gospodarstw rolnych” – limity wsparcia

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 19 sierpnia 2021 r. Tym razem w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ustalono jeden termin składania wniosków o dotacje we wszystkich  pięciu obszarach.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

– rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł

– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł

– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł

– inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł.

W powyższych obszarach dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;

– nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

 

Wysokość dofinansowania

Pomoc we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc., z tym że w przypadku inwestycji w nawadnianie o pomoc nie może ubiegać się wspólnie grupa rolników. W przypadku inwestycji w obszary A, B, C czy D, można złożyć tylko jeden wniosek o pomoc. Złożenie jednego z tych wniosków z kolei nie wyklucza ubiegania się o dotację w obszarze nawadniania.


Czytaj też: Masz las? Zainwestuj w jego ekosystem. Weź dofinansowanie!


Dla kogo dotacja?

O dofinansowanie inwestycji w obszarze A mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje w obszarze B, C lub D wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników powinna osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. euro.

Natomiast w przypadku inwestycji w nawadnianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika miało powierzchnię co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, a on sam był pełnoletni. Może ewentualnie prowadzić produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” – gdzie złożyć wniosek

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

This post is also available in: polski

ael