Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 30 października br. umowę o dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie otrzyma 55 mln zł na przedsięwzięcie „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania”.

Źródłem dofinansowania w formie pożyczki będzie program priorytetowy NFOŚiGW – Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 65 mln zł (64 952 800 zł). Umowę w tej sprawie 30 października 2017 r. podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPEC Tarnów Krzysztof Rodak i Wiceprezes Tadeusz Sieńczak, w obecności senator Ziemi Krośnieńskiej – Alicji Zając oraz innych parlamentarzystów i władz samorządowych.

Reklama

Celem realizacji projektu jest wypełnienie przez system ciepłowniczy miasta Tarnowa wymogów efektywnego systemu ciepłowniczego wynikających z dyrektywy 2012/27/UE, w którym obecnie zasadnicza część produkcji ciepła jest prowadzona w kotłach węglowych. Nie spełnianie tego warunku ogranicza jednocześnie dostęp do środków Unii Europejskiej na modernizację sieci ciepłowniczych i likwidację lokalnych źródeł niskiej emisji.

Przedsięwzięcie polega na budowie źródła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 38,5 MW oraz instalacji 180 kolektorów słonecznych o mocy 340 kW. W wyniku realizacji inwestycji do produkcji ciepła w co najmniej 50 proc. wykorzystywane będzie połączenie energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji, dzięki czemu system ciepłowniczy miasta Tarnowa spełni jeden z wymogów wskazanych w dyrektywie 2012/27/UE. Ponadto – z uwagi na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych – nastąpi efekt w postaci znaczącego zmniejszenia jednostkowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ilość wytworzonej energii elektrycznej wyniesie 40 000 MWh, natomiast energii cieplnej 380 298 GJ. Zastosowana technologia spełnia warunek wysokosprawności dzięki czemu oszczędność energii pierwotnej wyniesie 24,2 proc.

Realizacja tarnowskiej inicjatywy przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, w tym przede wszystkim wpłynie na ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (19 000 Mg/rok) oraz zmniejszenie emisji: SOx (205 Mg/rok), NOx (41 Mg/rok) i pyłu (57 Mg/rok). Pozostałe spodziewane efekty to: ilość wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – 36 000 MWh/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji – 340 000 GJ/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej w kolektorach słonecznych – 1,1 GJ/rok; zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 160 000 GJ/rok.

Do 20 grudnia 2018 r. będzie trwał jeszcze nabór w ramach programy priorytetowego NFOŚiGW „Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”, z którego pochodzi dofinansowanie dla tarnowskiego przedsięwzięcia. Warunkiem uzyskania wsparcia na modernizację sieci ciepłowniczej jest wykazanie, że system ciepłowniczy spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Do produkcji ciepła lub chłodu należy wykorzystywać w co najmniej: 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych, 50 proc. ciepło odpadowe, 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc. połączenie takiej energii i ciepła. Na chwilę obecną tylko niewielka liczba systemów może wykazać się spełnieniem tego kryterium i dotyczy to głównie obszaru dużych miast wojewódzkich. Stąd najbardziej predystynowanym odbiorcą pomocy w ramach programu są przedsiębiorstwa ciepłownicze z małych i średnich miast. Celem udzielanego wsparcia jest poprawa efektywności tych systemów ciepłowniczych, których zarządcy mogliby uzyskać dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji sieciowych, a jednocześnie unowocześnić i dostosować, do zaostrzanych norm emisyjności, swoje jednostki wytwórcze. Narodowy Fundusz oferuje program, którego efektem będzie wzrost liczby systemów ciepłowniczych spełniających wysokie parametry jakościowe wytwarzanej energii oraz stymulacja procesów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania ich funkcjonalności w dobie dynamicznych zmian rynkowych, technologicznych i legislacyjnych. Budżet programu wynosi 500 mln zł. Beneficjentem wsparcia mogą zostać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, której głównym celem jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w ramach systemu ciepłowniczego, który na dzień składania wniosku nie spełnia warunków efektywności w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

 

Informacje o programie dostępne są pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/czesc-3-efektywne-systemy-cieplownicze-i-chlodnicze/

Źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE