Mieszkańcy Suwałk będą oddychać czystszym powietrzem. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach uruchomiło instalację oczyszczania spalin przemysłowych.

Tym samym został zakończony, terminowo i w ramach przyjętego budżetu, projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklama

Układ oczyszczania spalin zbudowany w lokalnej ciepłowni przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie.

Projekt instalacji PEC w Suwałkach

Projekt suwalskiego PEC Sp. z o.o. pn. Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach został dofinansowany przez NFOŚiGW w listopadzie 2018 r. kwotą ponad 8 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł niemal 13,7 mln zł.

Nowo zbudowana instalacja oczyszczania spalin (IOS) składa się z trzech połączonych systemów:

  • odpylania, którego zadaniem jest usuwanie cząstek stałych ze spalin;
  • odazotowania, odpowiedzialnego za usuwanie związków azotu, w którym wykorzystany jest niekatalityczny system redukcji NOx (tzw. system SNCR)
  • oraz półsuchej metody odsiarczania.

Suwalska IOS obsługuje kocioł wodny rusztowy typu WR25, przystosowany do spalania węgla kamiennego. Spaliny, po oczyszczeniu w instalacji, kierowane są do jednoprzewodowego komina betonowego, obsługującego wszystkie cztery kotły Ciepłowni Głównej.

Korzyści z modernizacji

Inwestycja ma docelowo ograniczyć emisję wynikającą ze spalania właśnie węgla kamiennego do poziomów zapewniających zgodność z wymaganiami określonymi w Dyrektywie IED, czyli Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych.

Chodzi zarazem o spełnienie wymogów zawartych w Konkluzjach BAT (Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik energetycznego spalania w odniesieniu do dużych obiektów).

Instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach zapewni w całym zakresie pracy obsługiwanego kotła osiągnięcie emisji na poziomie nie wyższym niż 90 proc. dopuszczalnych wartości emisyjnych określonych w Dyrektywie IED i Konkluzjach BAT.

Na efekt ekologiczny rozwiązania złoży się kilka składników. Przede wszystkim będzie to ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 28,50 Mg/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu o 2,20 Mg/rok.

Nastąpi także redukcja emisji pyłów o średnicy większej niż 10 mikrometrów (PM10) o 1,69 Mg/rok. Termin osiągnięcia tych wskaźników wyznaczono na koniec lutego 2020 r.

Program Energia Plus

Warto nadmienić, że projekt PEC Sp. z o.o. w Suwałkach zakończono już w ramach budżetu nowego programu priorytetowego NFOŚiGW Energia Plus, stanowiącego bezpośrednią kontynuację wcześniejszego programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, w ramach którego beneficjent wystąpił o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Finansowanie w ramach tego programu ma charakter zwrotny (pożyczki od 1 do 300 mln zł, z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Na uwagę zasługuje fakt, że oferowane pożyczki mogą zostać częściowo umorzone.

Program Energia Plus oferuje również możliwość finansowania w formie pożyczek na warunkach rynkowych. Ta oferta skierowana jest do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej, a są zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywny wpływ na środowisko.

Źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE