Od 20 października, po kilkumiesięcznych konsultacjach, rozpoczął się etap przystępowania uczestników rynku do Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych oraz ich konfiguracji w systemie transakcyjnym, który skupia producentów biomasy, pośredników oraz podmioty energetyczne korzystające z systemu wsparcia OZE.

Reklama

Platforma obrotu towarami InfoEngine OTC, utworzona i prowadzona przez spółkę WSEInfoEngine SA (grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA), to miejsce gdzie prowadzony jest obrót towarami takimi jak m.in. energia elektryczna, prawa majątkowe czy gaz LPG. Aktualnie platforma przygotowuje uruchomienie obrotu nowym towarem jakim jest biomasa, w tym w pierwszej kolejności ta przeznaczona dla spółek energetycznych.

Rynek Biomasy dla Celów Energetycznych tworzony jest dla obrotu biomasą, posiadającej właściwą dokumentację, na podstawie której kupujący, po złożeniu do Urzędu Regulacji właściwego wniosku i po jego pozytywnym zweryfikowaniu przez Urząd może skorzystać z systemu wsparcia OZE.

Z uwagi na wymaganą potrzebę dużej wiarygodności tego rynku, udział w nim podmiotów jest ograniczony:

  • Po stronie popytowej – do podmiotów energetyczne uprawnionych ustawą prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami do korzystania z systemu wsparcia OZE. Każdy z tych podmiotów może zdefiniować w systemie transakcyjnym swoje miejsca odbioru biomasy oraz zdefiniować dla tych miejsc warunki dodatkowe, będące dla danego miejsca dostawy załącznikiem do obowiązującej na tym rynku umowy ramowej.
  • Po stronie podażowej – do wiarygodnych podmiotów, posiadających wdrożone właściwe procedury i system nadzoru nad procesem przygotowania biomasy do sprzedaży, od jej wytwarzania, poprzez jej pozyskiwanie, przetwarzanie aż do jej sprzedaży, jak również do podmiotów posiadających wiedzę i umiejętność właściwego dokumentowania ww. procesów. Prowadzona dokumentacja powinna dowodzić zgodności prowadzenia całego procesu dostaw biomasy z wymogami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.10.2012 r. (Dz. U. z 2012 r poz 1229) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 (Dz.U. 2008.183.1142 z późn. zm.).
    Wiedza i umiejętności właściwego dokumentowania pochodzenia biomasy muszą być potwierdzone referencjami spółek energetycznych korzystających z systemu wsparcia OZE. Wdrożenie właściwych procedur oraz nadzoru nad ich wypełnianiem powinny być potwierdzone właściwym certyfikatem wydawanym przez Instytuty lub Instytucje posiadające właściwe akredytacje oraz opracowane i wdrożone systemy certyfikacji, zgodne z wymogami prawa w tym zakresie jak również z wydanymi przez Urząd Regulacji Energetyki stanowiskami i wytycznymi związanymi z uznawaniem biomasy za spełniająca warunki dla możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE.

Podmioty spełniające ww. wymagania lub pretendujące do ich spełnienia, są już dzisiaj zaproszone do współpracy i do udziału w rynku.

Autor: Materiały WSE InfoEngine OTC

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE