Na klastry czyli budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł. Wnioski w ramach ogłoszonego naboru unijnego z poddziałania 1.1.1. będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r.

Reklama

Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii. 300 mln zł z poddziałania 1.1.1 ma być przeznaczone na wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł i podłączenie tych źródeł do sieci dystrybucyjnej. Narodowy Fundusz podzielił kwotę 300 mln zł na dwa rodzaje projektów.

Uwaga pomoc zwrotna!

100 mln zł w formie dotacji przeznaczonych jest na inwestycje związane wyłącznie z produkcją energii cieplnej. 200 mln zł w formie pomocy zwrotnej na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej lub produkcji energii elektrycznej i cieplnej łącznie. Pieniądze są też dla produkujących w instalacjach hybrydowych. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Dofinansowanie może być udzielone wytwórcy energii z OZE (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124), będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Na klastry z biomasą, biogazem…

Przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

To już drugi nabór z unijnego poddziałania 1.1.1. W pierwszym, który zakończył się 1 marca 2017 r., do NFOŚiGW wpłynęło 15 wniosków, które są obecnie na etapie oceny merytorycznej. Tym, którzy otrzymają największą punktację konkursową, Fundusz rozda 210 mln zł.

Szczegóły naboru dla poddziałania 1.1.1:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/inwestycji-dotyczacych-wytwarzania/art,9,poddzialanie-1-1-1-ii-konkurs-klastry-energii.html

Czy pieniądze przewidziane w poddziałaniu 1.1.1. będzie motorem napędowym dla przygotowujących się do uruchomienia klastra, jak na przykład dla Ostrowa Wielkopolskiego?

Na zdjęciu samowystarczalna energetycznie oczyszczalnia ścieków należąca do tej właśnie gminy.

fot. Robert Domżał

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE