Jest konkurs na fabrykę pelletu i wykorzystanie lokalnej biomasy leśnej. Z funduszy norweskich można na ten cel otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów. Koncepcje projektowe realizowane są w ramach naboru na „Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.


REKLAMA

Reklama

Celem naboru, który dotyczy dofinansowania projektów w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.

Warunkiem realizacji projektu będzie:

  • wymiana indywidualnych źródeł ciepła u mieszkańców będących odbiorcami paliwa w postaci pelletu na źródła dostosowane do jego spalania posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności – działanie realizowane poza projektem;
  • nieodpłatne przekazanie wyprodukowanego paliwa w postaci pelletu gospodarstwom domowym ubogim energetycznie.

Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.:

  • zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej;
  • zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do składowania pelletu;
  • budowę pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach realizacji projektu można zaliczyć koszty obejmujące niezbędne wydatki do uruchomienia produkcji pelletu wraz z niezbędną infrastrukturą z wyłączeniem budowy lub modernizacji źródeł energii zasilających pelleciarkę.

Rekomenduje się, aby zakres projektu uwzględniał działania edukacyjno-szkoleniowe na temat związany z ochroną powietrza i klimatu, w szczególności z zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych źródeł ciepła, jako działania uzupełniające dla działań inwestycyjnych.

Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować także zakup i montaż latarni do oświetlenia miejsca składowania i produkcji pelletu zasilanych energią odnawialną.

Nabór przebiegać będzie w dwóch etapach. Po wyłonieniu najlepszych koncepcji projektowych, wnioskodawcy zostaną zaproszeni do składania wniosków o dofinansowanie. Koncepcje projektowe można składać od 9 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. Konkurs  skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych. Dostępna kwota alokacji to ponad 13 mln zł, minimalna wysokość dofinansowania dla projektu to 892 860 zł a maksymalna 4 464 300 zł (poziom dofinansowania  maksymalnie może wynieść aż 80 proc. kosztów kwalifikowalnych).

Aby ułatwić złożenie wniosku, Operator umożliwił jego wysłanie w formie elektronicznej poprzez Generator Wniosków.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Klimatu
Zdjęcie: pixabay
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE