Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców wdrażających innowacyjne technologie środowiskowe i zainteresowanych programem „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce”. Odbędzie się ono 6 lipca

Reklama

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 lipca za pomocą formularza dostępnego na stronie Funduszu: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-sokol-i-etv—6072017/.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie (ul. Konstruktorska 3a) i obejmie zagadnienia dotyczące dwóch części programu priorytetowego. Część pierwsza programu czyli  „Sokół dotyczy wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych. Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.  Część druga to „Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”.

Przygotowane przez ekspertów NFOŚiGW tematy do omówienia to m.in.: informacje wprowadzające na temat programu, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, ale także inwestycja kapitałowa w fazie W oraz pomoc publiczna w kontekście wdrażania programu „Sokół”.

Innowacyjne technologie i pół miliarda złotych

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu „Sokół”. Jakie  technologie mają szanse na dofinansowanie? Przede wszystkim te, które będą służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii. Przyjmowanie wniosków potrwa do 31 października br. Do rozdysponowania jest pół miliarda zł.

 

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgłaszane do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach:

zrównoważona energetyka KIS nr 7: wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;

KIS nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo;

KIS nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku) lub surowce naturalne i gospodarka odpadami

KIS nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);

KIS nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

W programie „Sokół” przewidziano dofinansowanie bezzwrotne (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postaci pożyczki lub inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii). Budżet II konkursu wynosi do 500 mln zł, w tym: do 25 mln zł na dotacje oraz do 475 mln zł na dofinansowanie zwrotne (pożyczka: do 275 mln zł, inwestycja kapitałowa: do 200 mln zł).

ETV – pierwszy nabór w ramach nowego programu

Do 29 grudnia bieżącego roku Narodowy Fundusz przyjmuje wnioski w ramach programu „Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”. Łączna alokacja środków dla naboru w 2017 r. to 200 tys. zł.  Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Dofinansowane przez NFOŚiGW będą projekty polegające na przeprowadzeniu działań prowadzących do zweryfikowania posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Realizowane przedsięwzięcia muszą bezpośrednio wiązać się z weryfikacją i opracowaniem dokumentacji weryfikacyjnej. Konieczne będzie też pozyskanie danych potwierdzających efekt działania.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Nie może to być więcej niż 50 tys. zł na przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie musi być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).

Więcej informacji o programie NFOŚiGW „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarce”:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/

 

(źródło: NFOŚiGW)

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE