Główne założenia Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE:

Dobry sąsiad i firma ciepłownicza pierwszego wyboru

Głównymi korzyściami płynącymi ze Strategii Ciepłownictwa PGE jest:

  • zapewnienie skutecznej odpowiedzi Grupy na nowe szanse i wyzwania,
  • wzrost koncentracji zarządczej na biznesie ciepłowniczym poprzez wydzielenie nowej linii biznesowej,
  • maksymalne wykorzystanie potencjału budowy wartości na lokalnych rynkach oraz
  • zwiększenie udziału zysku EBITDA ze stabilnej, regulowanej działalności.

Dzięki transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, które w większości funkcjonują już pod nazwą PGE Energia Ciepła, Grupa PGE stała się liderem na rynku ciepła, umacniając jednocześnie pozycję lidera na rynku energii elektrycznej. Grupa chce w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał i będąc najlepiej zarządzaną firmą ciepłowniczą inicjować zmiany w całym segmencie, dostosowując ofertę do potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

– Przejęcie aktywów EDF przez PGE to jedna z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Europie w ostatnim czasie. Decyzja ta jest korzystna dla całego systemu energetycznego,jak również zwiększa potencjał firmy. Ma też bardzo istotny wpływ na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Andrzej Piotrowski, wiceminister energii.

– Tworzenie warunków rozwoju ciepłownictwa to również jeden z priorytetów Ministerstwa Energii. Zaangażowanie i aktywność dużych przedsiębiorstw – w tym również spółek skarbu państwa– to ważny element rozwoju tego sektora, przed którym stają teraz duże i nowe wyzwania – dodaje Andrzej Piotrowski.

W wymiarze społecznym Grupa PGE oparła Strategię na 4 filarach: bezpieczeństwie energetycznym, czyli niezawodności dostaw ciepła i energii elektrycznej po konkurencyjnej cenie, środowisku, rozumianym jako ograniczenie zjawiska smogu i niskiej emisji, społecznościach lokalnych, z którymi PGE chce prowadzić aktywny dialog oraz miejscach pracy, czyli wsparciu rozwoju społeczno-ekonomicznego.

– W naszej szerokości geograficznej dostawy ciepła są nie mniej ważne od dostaw energii elektrycznej,a my mamy ten przywilej, że dzisiaj jesteśmy już liderem obydwu tych segmentów. To zaszczyt, alei duże wyzwanie. Dbamy teraz nie tylko o bezpieczeństwo energetyczne, ale także nieprzerwane dostawy ciepła do milionów polskich domów. Chcemy się rozwijać spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe i wykorzystywać fakt, że ciepło płynące z miejskich sieci ciepłowniczych jest jednym ze sposobów walki o czyste powietrze w polskich miastach – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z misją wyznaczoną w Strategii Ciepłownictwa Grupa PGE chce stymulować transformację i rozwój krajowego ciepłownictwa przyczyniając się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Wpisana w misję wizja PGE zakłada bycie firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, liderem innowacyjnego rozwoju ciepłownictwa zorientowanym na klienta, efektywność i współpracę z samorządami. Strategia będzie realizowana zgodnie z wartościami Grupy PGE – partnerstwem, rozwojem i odpowiedzialnością.

Przyjęcie Strategii Ciepłownictwa wynika bezpośrednio ze Strategii Grupy PGE zakładającej wydzielenie linii biznesowej opartej o ciepłownictwo, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła miejskiego. Grupa PGE zamierza sukcesywnie włączać do powstałej na bazie przejętych aktywów spółki PGE Energia Ciepła funkcjonujące w Grupie PGE aktywa kogeneracyjne.

Dzięki temu w jednej spółce skupi zdecydowaną większość posiadanych aktywów tego segmentu,co przełoży się na efektywność zarządczą i otworzy nowe perspektywy rozwoju. Fundamentem do planowanego rozwoju ciepłownictwa sieciowego PGE jest 16 elektrociepłowni funkcjonującychw ramach Grupy, łącznie dysponujących 6,7 GW zainstalowanej mocy cieplnej oraz 2,5 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, jak również ok. 500 km sieci ciepłowniczych.

– Przejęcie aktywów EDF przez PGE było bardzo dobrą decyzją zarówno dla Grupy, ponieważ zwiększyło jej potencjał rozwojowy, jak i dla systemu energetycznego, ponieważ w istotny sposób podniosło jego bezpieczeństwo. Przedstawiona przez Grupę PGE Strategia Ciepłownictwa doskonale wpisuje się w priorytetowy dla Ministerstwa Energii cel, jakim jest rozwój tego sektora energetyki. Takie zaangażowanie i aktywność dużych przedsiębiorstw, w tym również spółek skarbu państwa, pozwoli z powodzeniem zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed ciepłownictwem, ale i wykorzystać szanse, jakie daje – mówi Andrzej Piotrowski, wiceminister energii.

– Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie i my zamierzamy ten potencjał maksymalnie wykorzystać. Chcemy być postrzegani jako wiarygodny i odpowiedzialny partner dla samorządów, które już dzisiaj widzą, że inwestycje w ciepłownictwo to znak naszych czasów – dbanie o komfort mieszkańców zarówno poprzez zapewnienie im niezakłóconych dostaw ciepła, ale także kluczowy element walki o czyste powietrze – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE.

– Jako największa firma sektora możemy być dobrym sąsiadem i wesprzeć samorządy w osiąganiu celów, na które samodzielnie nie mogą sobie pozwolić. Nasz program rozwoju segmentu ciepłownictwa wesprze wzrost gospodarczy regionów, a tym samym wpłynie pozytywnie na poprawę konkurencyjności gospodarki i podnoszenie poziomu dobrobytu społecznego. Nasze plany wpisują się i wspierają rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  – dodaje prezes PGE.

Ambitny program inwestycyjny i zrównoważony rozwój

Zgodnie z założeniami Strategii Ciepłownictwa, do 2030 roku Grupa PGE zamierza zainwestować w nowe moce kogeneracyjne o łącznej mocy 1000 MW. Zamierza również rozwijać i nabywać sieci ciepłownicze w miastach, w których posiada już swoje aktywa wytwórcze oraz podejmować rozmowy z samorządami dotyczące współpracy w miastach, w których nie jest jeszcze obecna.

Jednym z kluczowych wskaźników efektywności Strategii będzie również redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10 proc. do roku 2023 w stosunku do 2017 roku. PGE zakłada,że rozwój segmentu ciepłowniczego docelowo przyniesie Grupie 1 mld zł zysku EBITDA, począwszy od roku 2030. Ponadto, dodatkowy strumień zysku EBITDA wygenerowany zostanie dzięki nowej, kompleksowej i innowacyjnej ofercie produktów i usług, dostosowanej do potrzeb różnych grup klientów. Działania w tym zakresie realizowane będą we współpracy z innymi podmiotami Grupy PGE, w tym m.in. z PGE Obrót.

– Naszym celem jest wykorzystanie potencjału lokalnych, niskoemisyjnych paliw, takich jak gaz ze złóż lokalnych, odpady czy biomasa, by w 2030 roku osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w mixie paliwowym spółki PGE Energia Ciepła. Zakładamy ambitny program inwestycyjny, który opierać się będzie na stabilnej stopie zwrotu – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– W pierwszym etapie, do 2023 r., chcemy skupić się na poszerzeniu łańcucha wartości, koncentrując się głównie na akwizycji sieci ciepłowniczych i dostosowaniu obecnego majątku do wymagań środowiskowych, by następnie, w perspektywie 2030 r. rozwijać aktywa wytwórcze i sieci ciepłownicze. W sumie na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 17 mld zł – mówi Ryszard Wasiłek.

Inwestycje finansowane będą w modelu korporacyjnym jak również projektowym, uwzględniając w jak największym stopniu instrumenty finansowe Unii Europejskiej, preferencyjne fundusze krajowe oraz po 2020 roku finansowanie w ramach dyrektywy ETS (darmowe uprawnienia CO2 i Fundusz Modernizacyjny).

Planowane inwestycje dotyczą działalności regulowanej o relatywnie niskim ryzyku działalności. Inwestycje w aktywa kogeneracyjne w oparciu o źródła nisko i zeroemisyjne to istotny krok w kierunku dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy PGE.

– Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE doskonale wpisuje się w priorytetowe kierunki działania polskiej energetyki w obszarze społecznym i środowiskowym. Dzięki niej będziemy mogli zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne na lokalnym poziomie, ale także w optymalny sposób wspierać walkę o jak najwyższą jakość powietrza w polskich miastach i być strategicznym partnerem w zrównoważonym rozwoju regionów, w których obecna jest PGE Energia Ciepła – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Zdając sobie sprawę ze wzrastającej świadomości i wymagań klientów, PGE chce wytyczać kierunki rozwoju sektora w Polsce w oparciu o innowacyjne rozwiązania, m.in. postępującą digitalizację, rozwój inteligentnych sieci i koncepcji smart city. Grupa będzie stawiać na kogenerację i trigenerację, a także minimalizować swój wpływ na otoczenie poprzez położenie nacisku na koncepcję circular economy, czyli zapewnianie maksymalnego wykorzystania ubocznych produktów procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGE zamierza w tym celu rozwijać na szeroką skalę współpracę ze start-upami, czym zajmuje się działający w ramach Grupy fundusz PGE Ventures.

Grupa ocenia, że realizacja Strategii będzie uzależniona od spełnienia się szeregu warunków zewnętrznych, wśród których najważniejszymi będą krajowe uwarunkowania o charakterze regulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej Polski, systemów wsparcia kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz Rynku Mocy, a  także polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.

Tekst i zdjęcie: Grupa PGE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE