28 października 2016 r. Enea wypowiedziała umowy na zakup „ zielonych certyfikatów”, których łączna wartość to ok. 1,18 mld zł. Powodem, są zmiany prawne, które doprowadziły do zaburzeń na rynku energii odnawialnej – podaje portal wnp.pl za oficjalnym komunikatem firmy.

Reklama

Ta informacja będzie miała ogromne znaczenie dla rynku. Jak informuje wnp.pl umowy pochodzą z lat 2006-2014. Enea zawarła je z kontrahentami, do których należą instalacje wytwórcze energii elektrycznej z odnawialnych źródeł: Farma Wiatrowa Krzęcin z siedzibą w Warszawie; Megawind Polska z siedzibą w Szczecinie; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie; PGE Energia Odnawialna z siedzibą w Warszawie; PGE Energia Natury PEW z siedzibą w Warszawie; PSW z siedzibą w Warszawie; in.ventus EW Śniatowo sp.k. z siedzibą w Poznaniu; Golice Wind Farm z siedzibą w Warszawie. – Enea przewiduje, że umowy powinny ulec rozwiązaniu co do zasady do końca listopada 2016 r. Dokładna data rozwiązania poszczególnych umów jest uwarunkowana zapisami kontraktowymi. – wyjaśniła Enea w komunikacie. Spółka wyjaśnia, że przyczyną wypowiedzenia i odstąpienia od poszczególnych umów było wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa. Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie straty stanowiące twierdzi Enea. Firma wyjaśnia, że wypowiedzenie umów jest pośrednim efektem, zmian prawnych. Zmiany prawa, do których doszło po dniu zawarcia wymienionych umów, tj. w szczególności: – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229); – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) i związanych z tą ustawą kolejnych zmian prawa oraz ogłoszonymi projektami zmian prawa tj. w szczególności: ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925); oraz projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które ma zostać wydane na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, spowodowały obiektywny brak możliwości sporządzenia wiarygodnych modeli prognozujących kształtowanie się cen zielonych certyfikatów. – W związku z powyższym, w ocenie spółki obecnie nie jest możliwe podanie przyszłej wartości rynkowej zielonych certyfikatów, do nabycia których spółka byłaby zobowiązana do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania umów – informuje Enea. Spółka informuje, że niektórzy z jej najważniejszych kontrahentów również wskazali, że: zmiany prawa miały i mają wpływ na ceny zielonych certyfikatów; oraz doprowadziły do zaburzenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń w długoterminowych umowach sprzedaży zielonych certyfikatów.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE