Aukcje 2021 – jest już projekt rozporządzenia

aukcje 2021

Aukcje 2021 będą szansą dla instalacji hybrydowych, czyli takich, które mają w swym składzie magazyny energii. Zyskać powinien też biogaz rolniczy.


REKLAMA


Jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów dot. aukcji 2021 r. Przeszedł już konsultacje społeczne. O czym mówi?

Przyjęte wartości wskazane w rozporządzeniu dla maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem instalacji hybrydowych, wynikają z wartości cen referencyjnych określonych dla poszczególnych instalacji odnawialnego źródła energii na rok 2020. Wartości przyjęte dla hybrydowych instalacji odnawialnego źródła energii są natomiast wynikiem założonego podniesienia cen referencyjnych dla tych technologii na rok 2021 (z 415 zł/MWh do 615 zł/MWh dla instalacji hybrydowych o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz z 410 zł/MWh do 595 zł/MWh dla instalacji hybrydowych o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW).

Powyższa aktualizacja wynika z procedowanej zmiany definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, która zakłada, że częścią takiego zespołu urządzeń obligatoryjnie ma być magazyn energii, zaś łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 5256 MWh/MW/rok (zamiast 3504 MWh/MW/rok).

Stosowna zmiana uwzględniająca ww. założenia wejdzie w życie przed rozpoczęciem aukcji OZE w roku 2021.

Szacuje się, iż w związku z realizacją aukcji w 2021 r. powstaną instalacje wykorzystujące:

  1. energię wiatru na lądzie (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 600 MW,
  2. i energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 800 MW,
  3. energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 1000 MW,
  4. hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
  5.  oraz hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 5 MW,
  6. biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
  7. i biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – łącznie 5 MW,
  8. biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW,
  9. hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 5 MW,
  10. i hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 15 MW.

Wyłącznie biogaz rolniczy

Planowana jest również sprzedaż wolumenu energii elektrycznej wytworzonej w istniejących instalacjach wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW (ok. 5,5 MW). Ilość i wartość w § 2 pkt 3 rozporządzenia określono odpowiednio jako 500 000 MWh i 335 000 000 zł, co powinno zapewnić możliwość przejścia z systemu świadectw pochodzenia do aukcyjnego systemu wsparcia biogazowniom rolniczym, które z uwagi na regulamin aukcji i kryterium odcięcia 20 proc. najdroższych ofert, mogą nie uzyskać wsparcia w ramach aukcji planowanych na rok 2020.

Ponadto projektodawca zdecydował, iż w przypadku instalacji modernizowanych ilość i wartość energii elektrycznej z OZE w ramach aukcji w 2021 r. pozostaje na poziomie „zero”.

Powyższe wartości zostały określone w oparciu o analizy rynku OZE prowadzone przez Departament Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wskazujące na szacunkową liczbę instalacji, które będą wystarczająco zaawansowane, aby wziąć udział w aukcjach w 2021 r., dokonane w konsultacji z branżą odnawialnych źródeł energii.

Ponadto projekt rozporządzenia bierze pod uwagę założenia dla rozwoju OZE określone w takich dokumentach strategicznych, jak projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK) oraz projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

Założenia dla rozwoju OZE

Również z powyższych dokumentów i zawartych w nich celów i założeń w zakresie rozwoju OZE wynikają zerowe ilości i wartości dla niektórych źródeł wytwarzania. Parametry określone w projekcie rozporządzenia stanowią także zabezpieczenie na wypadek niewyczerpania całego dostępnego wolumenu energii w aukcjach zaplanowanych na 2020 r., zagrażając tym samym wypełnieniu przez Polskę zobowiązań unijnych w zakresie udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto. Aukcje w 2020 r. będą miały zatem zasadnicze znaczenie dla realizacji projektów OZE, które pozwolą Polsce na wypełnienie zobowiązań wynikających z rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną, zgodnie z którym do 2022 r. orientacyjna trajektoria udziału OZE musi osiągnąć punkt odniesienia wynoszący co najmniej 18 proc. łącznego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych od wiążącego celu krajowego danego państwa członkowskiego na 2020 r. do jego wkładu w osiągnięcie celu na 2030 r. Wiążący cel Unii Europejskiej na 2030 r. wynosi 32 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

Projekt rozporządzenia, którego przedmiot dotyczy aukcji w 2021 r., stanowi również istotną informację rynkową co do dalszego kierunku rozwoju OZE. Jest to istotne z punktu widzenia wytwórców biorących udział w aukcji tegorocznej, gdyż w przypadku braku powodzenia, ukazuje możliwość ewentualnej realizacji projektów w kolejnym roku kalendarzowym. Dodatkowo przedmiotowa informacja stymuluje rozwój kolejnych projektów inwestycyjnych, które z uwagi na stopień zaawansowania, nie będą mogły wziąć udziału w aukcji w 2020 r.

Aukcje 2021

Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 69 591 800 MWh, w tym 69 091 800 MWh w odniesieniu do nowych instalacji oraz 500 000 MWh w odniesieniu do instalacji istniejących.

Łączna maksymalna wartość ww. wolumenów (stanowiąca iloczyn wolumenów oraz ceny referencyjnej na 2020 r.) wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 24 612 755 000 zł, w tym 24 277 755 000 zł w odniesieniu do nowych instalacji oraz 335 000 000 zł w odniesieniu do instalacji istniejących.

Jednocześnie należy zauważyć, iż ww. wartości zostały wyliczone jako maksymalne, przy założeniu, iż ceny sprzedaży osiągane w czasie aukcji będą równe cenie referencyjnej, co w dotychczasowej praktyce nie miało miejsca. Analizując doświadczenia płynące z aukcji przeprowadzonych w 2019 r., można oczekiwać, iż prezentowane powyżej wartości będą istotnie niższe.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski

bem