Jakie znaczenie dla funkcjonowania rynku biomasy ma dyrektywa RED II i kryteria zrównoważonego rozwoju? Jakie zmiany wprowadza wciąż procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy, o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001/UE z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tj. „RED II”) określa m.in. wiążący unijny cel w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, ustanawia zasady dotyczące wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz dotyczące prosumpcji takiej energii elektrycznej, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia oraz w sektorze transportu, gwarancji pochodzenia, procedur administracyjnych, a także określa kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

Reklama

Jeśli energia z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy spełnia tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) oraz kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w art. 29 ust. 2-7 i 10 dyrektywy RED II, uwzględnia się ją jako wkład w realizację wiążącego ogólnego celu unijnego na 2030 rok oraz uznaje się, że spełnia obowiązek procentowego udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w sektorze energetyki, a także kwalifikuje się ją do wsparcia finansowego, o którym mowa w dyrektywie RED II.

Katalog OZE podlegających KZR

Dyrektywa RED II rozszerza rodzaje odnawialnych źródeł energii objętych KZR o energię wytworzoną z paliw z biomasy stałej i biomasy gazowej produkowanej w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 20 MW w przypadku paliw stałych z biomasy, a 2 MW w przypadku paliw gazowych z biomasy.

Zgodnie z unijną dyrektywą RED II od 2022 r. brak certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów KZR oznacza, że nie można zaliczyć paliwa jako zeroemisyjnego.

Wówczas instalacja musi płacić za rzeczywistą emisję CO2, która jest nieco wyższa niż w przypadku węgla. Przyjmuje się jednak, że CO2 powstałe przy spalaniu biomasy jest równoważone przez CO2, które roślina pobrała w procesie fotosyntezy. Warunek to zrównoważone pozyskanie biomasy.


POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT „BIOMASA W POLSCE 2022/23”

Co do zasady, obowiązek wykazywania kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biomasy przez podmioty objęte systemem EU ETS wynika z przepisów prawa unijnego, tj. art. 38 ust. 2 i 38 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 2012/601.

Obowiązek ten wszedł w życie w 1.01.2022 r. niezależnie od dyrektywy RED II ani aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Warto ponadto dodać, że rozporządzenie w przeciwieństwie do dyrektywy staje się wiążące automatycznie w całej Unii Europejskiej z dniem wejścia w życie i jest stosowane wprost, bez potrzeby jego implementacji.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Anna Litwinowicz-Krakus, Główny specjalista ds. regulacji w Fortum
Zdjęcie: Beata Klimczak, BMG

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE