W ostatnich latach wiele zmieniło się w obszarze rzetelności dostaw i dostawców biomasy na cele energetyczne. Głównym powodem jest wprowadzenia przez Urząd Regulacji Energetyki obowiązku dokumentowania źródeł pochodzenia biomasy, jak również certyfikacji systemu należytej staranności podmiotów znajdujących się w łańcuchach dostaw biomasy na cele energetyczne.

Reklama

Do pionierskich rozwiązań w tym zakresie należy certyfikacja na zgodność ze standardem PL-KSUB- -SNS:2014 opracowana przez SGS Polska, który od 2013 roku standaryzuje wymagania dla poszczególnych podmiotów oraz wprowadza wzorce, w odniesieniu do których są one oceniane.

System V-Bioss INiG i jego zakres

W ostatnim czasie pojawił się nowy system certyfikacji. Jego administratorem jest Państwowy Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, czyli niezależny państwowy instytut. System V-Bioss INiG dotyczy weryfikacji pochodzenia biomasywykorzystywanej na cele energetyczne w całym łańcuchu dostaw biomasy (tj. od prsgs-logooducenta pierwotnego, przez wytwórcę paliwa biomasowego, pośrednika, do wytwórcy energii elektrycznej, ciepła i chłodu). Wdrożenie Systemu V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych przepisów w zakresie poświadczania pochodzenia. System ten dotyczy zarówno biomasy leśnej, jak i agro. Zakres terytorialny działania Systemu obejmuje cały świat, w szczególności biomasę uprawianą i zbieraną na terenie Unii Europejskiej i poza UE, jak również odpady i pozostałości z tego obszaru. System ten stawia wymagania zarówno podmiotom certyfikowanym, jak
i jednostkom je certyfikującym. Jedynie podmioty, które spełnią te wymagania, mogą udzielać certyfikatów na zgodność z jego założeniami. Pierwszą taką jednostką jest SGS Polska, który obecnie może udzielać certyfikatów na zgodność z krajowym systemem V-Bioss INiG. System w swoich wymaganiach powołuje się na aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie stosowania biomasy na cele energetyczne i weryfikuje je w zależności od zmieniających się wymagań prawnych.

Instytut Nafty i Gazu krajowym operatorem systemów certyfikacji

V-Bioss INiG jest kolejnym ogólnokrajowym systemem certyfikacji opracowanym przez Instytut Nafty i Gazu. W 2014 roku Instytut opracował i wdrożył system KZR INiG, który dotyczy certyfikacji biopaliw, biopłynów i biokomponentów pod kątem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju opartego o wymagania zapisane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE. System ten otrzymał aprobatę zarówno Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, jak i Agencji Rynku Rolnego. Został również przyjęty przez krajowych, jak i zagranicznych producentów biopaliw. System V-Bioss INiG, dotyczący produkcji i dostarczania biomasy na cele energetyczne oraz wytwórców energii, ciepła i chłodu, przewiduje udzielanie certyfikatów w następujących zakresach (zależnie od prowadzonej działalności danego podmiotu gospodarczego): miejsce powstawania odpadów i pozostałości, pierwotny producent drewna, uprawa roślin energetycznych, importer biomasy, pierwszy skupujący, producent paliwa biomasowego, producent biopłynów, producent biogazu/biogazu rolniczego, pośrednik z magazynowaniem biomasy, pośrednik bez magazynowania biomasy, importer biomasy, wytwórca energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu. Wszystkie informacje dotyczące udzielonych certyfikatów, uprawnionych jednostek oraz wymagania systemu V-Bioss INiG publikowane są na stronie www.vbioss.inig.pl.

System V-Bioss INiG a rynek biomasy

Dotychczasowe doświadczenia INiG w zakresie administrowania systemu KZR INiG na pewno gwarantują sprawne działanie systemu V-Bioss INiG. System ten docelowo przewiduje zmniejszenie obciążeń administracyjnych poszczególnych podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dostaw biomasy poprzez certyfikację wszystkich jego ogniw. Wpłynie to w zdecydowany sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z niecałkowitym poświadczaniem pochodzenia biomasy przez wytwórców energii oraz ułatwi sporządzanie Karty Paliwa Odnawialnego. System V-Bioss INiG wprowadza wymóg obligatoryjnego prowadzenia bilansu masy dla wszystkich ogniw łańcucha, tj. prowadzenia transparentnego nadzoru nad zakupem, magazynowaniem i dalszą dystrybucją biomasy na cele energetyczne, co pozwala na identyfikowalność każdej partii biomasy. SGS Polska uczestniczyło w konsultacjach projektowanego systemu V-Bioss INiG i dzieliło się swoimi doświadczeniami w zakresie certyfikacji podmiotów znajdujących się w łańcuchu dostaw, jak również w zakresie uwierzytelniania miejsc wytwarzania biomasy.

Autor: Ilona Olsztyńksa
Tekst został opublikowany w „Magazynie Biomasa” wydanie lipiec-sierpień 2016
Zdjęcie:drewno.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE