Po raz czwarty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował i oceniał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel zarezerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe o wsparcie będą mogły starać się od 28 września do 26 listopada 2018 r.

Reklama

Wyniki oceny złożonych projektów zostaną ogłoszone w lipcu 2019 r., co oznacza, że umowy z beneficjentami będą zawierane do końca października przyszłego roku. W czwartym konkursie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, pod uwagę będą brane przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85%. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia realizowane na terenie całego kraju z wyjątkiem tych, które zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego, bo dla nich przewidziano wsparcie w ramach poddziałania 1.7.3 POIiŚ.

W efekcie trzech poprzednich naborów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji do Narodowego Funduszu wpłynęło łącznie 105 wniosków ubiegających się o łączne wsparcie – ponad 1,4 mld zł. Z tego do dofinansowania rekomendowano 28 projektów (to liczba planowanych do podpisania umów), których wartość całkowita wyniosła ponad 1 mld zł, w tym bezzwrotne dotacje oszacowano na 294 mln zł. Dotychczas NFOŚiGW zawarł 23 umowy o dofinansowanie kogeneracji. Wsparcie otrzymały m.in.: gmina Daszyna (woj. łódzkie, projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”, koszt całkowity – ponad 44,3 mln zł, dotacja – ponad 19,6 mln zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie, projekt „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy”, koszt całkowity – 10,6 mln zł, dotacja – 3,7 mln zł) oraz JMP Flowers Power Sp. z o.o. w Lublinie (woj. lubelskie, projekt „Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 Mwe”, koszt całkowity – 13,9 mln zł, dotacja – 4,2 mln zł).

Szczegóły dotyczące czwartego konkursu na kogenerację:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji–iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iv-konkurs.html

Źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE