Projekt nowelizacji rozporządzenia taryfowego w konsultacjach publicznych. Tylko do 24. listopada.

Do pięciodniowych konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Proponowana nowelizacja zakłada nałożenie na przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się obrotem energią elektryczną i będące sprzedawcą, obowiązku dołączania do faktury informacji określających procentowo koszty zakupu energii elektrycznej.

Reklama

Pokrycie kosztów uzasadnionych zakupu energii przez firmy energetyczne jest niezbędne do prowadzenia przez nie działalności i stanowią podstawę obliczania taryf za prąd. W praktyce, nowe przepisy zobligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej (m.in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 czy zakupu energii z OZE, a także koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia).

Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim zbudować i zwiększyć świadomość odbiorców energii elektrycznej, jakie czynniki wpływają na podwyżki na rachunku za prąd;  jak ważne są kwestie związane ze zmianami klimatu i jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet oraz na gospodarkę, a w przypadku przedsiębiorstw – zmobilizować do szybszej dekarbonizacji  źródeł pozyskiwania energii.

Aktualnie, przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia taryfowego nie wskazują, jakie dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, dlatego konieczne jest doprecyzowanie tych kwestii i rozszerzenie obowiązku informacyjnego w tym zakresie.

Odbiorcy energii elektrycznej (zwłaszcza konsumenci) powinni być powiadomieni w sposób przejrzysty i zrozumiały o zmianach cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną, które zostały zatwierdzone w decyzji taryfowej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rzetelność informacyjną nakazuje przedsiębiorstwom energetycznym zarówno prawo unijne, jak i krajowe.

Konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia taryfowego potrwają do 24 listopada br.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE