System taryfowy, nowa reguła kumulacji pomocy publicznej i uproszczenie oświadczeń, jakie składają producenci energii – to elementy projektu nowelizacji ustawy o OZE. Przedstawiciel Ministerstwa Energii zaprezentował go dzisiaj, w czwartek parlamentarzystom.

Reklama

W imieniu Ministerstwa Energii dokument przedstawił członkom Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej dyrektor Andrzej Kaźmierski.

Zdaniem Krzysztofa Sitarskiego, wiceprzewodniczącego Zespołu jest szansa, by projekt nowelizacji ustawy został poddany pod głosowanie do października. A co było w propozycji Ministerstwa?

System taryfowy dla biogazu

Dyrektor Kazimierski przedstawił propozycję wprowadzenia dwóch taryf: FIT i FIP.

Taryfy są przeznaczone dla źródeł przewidywalnych i stabilnych, czyli hydroenergii, biogazu rolniczego, biogazu ze składowisk odpadów i biogazu z oczyszczalni ścieków. Taryfa FIT ma być dla instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Dla instalacji o mocy ponad 500 kW ale poniżej 1 MW proponowana jest taryfa FIP.

Projekt nowelizacji przewiduje określenie procedury wyboru taryfy.  Stała cenę określa się na poziomie 80 procent ceny referencyjnej dla danego źródła, w danym roku, w dniu złożenia deklaracji. Cena ma podlegać co roku waloryzacji.

W projekcie doprecyzowano definicje mikro instalacji oraz małej instalacji, a także instalacji hybrydowej.

Proponuje się też nową definicję pojęcia modernizacja. Ma to być realizacja inwestycji w zakresie istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii – rozumianej jako wykonanie robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych tej instalacji – do której zastosowanie mają przepisy o pomocy inwestycyjnej, zgodnie z nową regułą kumulacji pomocy publicznej.

Ministerstwo Energii proponuje ponadto uściślenie pojęcia pomocy publicznej oraz sposobu jej obliczania.

Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii pomniejsza cenę zakupu energii elektrycznej.
Do pomocy inwestycyjnej nie zalicza się:
• wartości praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia,
•  wartości praw majątkowych wynikających ze  świadectw pochodzenia z kogeneracji,
• wartości praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej,
• środków na pokrycie kosztów osieroconych,
• wartości uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Zniesienie zakazu modernizacji

W części dotyczącej energetyki wiatrowej zakłada się zniesienie zakazu modernizacji i remontów wiatraków. Dopuszczona ma też być lokalizacja budynków przy funkcjonujących elektrowniach wiatrowych.

Projekt nowelizacji przewiduje też usunięcie luki polegającej na wskazaniu odpowiedzialność za szkody związane z usunięciem nieczynnego już wiatraka i kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez taki zespół urządzeń.

Propozycje Ministerstwa Energii można przeczytać na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/

Zdjęcie: Archiwum

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE