Sprzedali pellet o wartości ponad 100 mln złotych!

Stelmet opublikował wyniki finansowe Grupy za rok obrotowy 2018/2019. Wzrosty przychodów Grupy Stelmet napędzane są przez sprzedaż pelletu w Polsce (wzrost o 13,5 proc.) oraz sprzedaż architektury ogrodowej w Niemczech.

W minionym roku obrotowym Grupa Stelmet zanotowała istotny wzrost sprzedaży zarówno w segmencie drewnianej architektury ogrodowej (DAO), jak i pelletu.

Rok obrotowy 2018/2019 był kolejnym z rzędu, w którym Grupa Stelmet zanotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu – zwiększyły się one o 13,5 proc. i po raz pierwszy w historii Grupy przekroczyły poziom 100 mln zł, sięgając ostatecznie 100,8 mln zł. Najwyższa dynamika sprzedaży dotyczyła rynku polskiego, gdzie wzrost przekroczył 27 proc., podczas gdy eksportowa sprzedaż pelletu zwiększyła się o przeszło 3 proc. rok do roku.

– W minionym roku obrotowym pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży pelletu miało zarówno zwiększenie produkcji, jak i wzrost cen sprzedaży. W kolejnych okresach nie należy jednak oczekiwać utrzymania tego trendu, zważywszy na narastającą presję cenową (z powodu bardzo ciepłej zimy), a także z uwagi na fakt, że moce wytwórcze Grupy w zakresie produkcji pelletu są już w dużej części wykorzystane – powiedział Stanisław Bieńkowski, Prezes Stelmet.

Nieprzetworzony na pellet produkt uboczny powstający przy produkcji DAO (np. trociny, zrębki, kora) w roku obrotowym 2018/2019 sprzedawany był wyłącznie w Polsce. Przychody Grupy z tego tytułu wyniosły 27,4 mln zł, tj. o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 9% do 602 mln zł oraz wzrost skorygowanej EBITDA o ponad 10% do 78,7 mln zł – tak prezentują się ostateczne wyniki finansowe Grupy Stelmet za rok obrotowy 2018/2019, zakończony 30 września 2019 r.

Przychody ze sprzedaży DAO zwiększyły się o ponad 8 proc. do 472,3 mln zł (wliczając 7,8 mln zł ze sprzedaży wyrobów z betonu i metalu, oferowanych na rynku brytyjskim). Segment ten odpowiadał za 78,5 proc. całkowitych przychodów Grupy.

– Rosnąca sprzedaż na rynkach Europy kontynentalnej, przede wszystkim w Niemczech, napędzała wzrosty w segmencie DAO. Przychody tego segmentu na rynku niemieckim w roku obrotowym 2018/2019 wzrosły o blisko 44 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Z nawiązką zrekompensowały one spadek sprzedaży DAO w Wielkiej Brytanii, gdzie w ubiegłym roku koncentrowaliśmy się na zwiększaniu efektywności działalności operacyjnej i poprawie rentowności na poziomie EBITDA. We Francji, czyli na trzecim największym rynku zbytu dla Grupy Stelmet, zanotowaliśmy porównywalną sprzedaż rok do roku. W Polsce sprzedaż DAO wzrosła natomiast o 3,7 mln zł rok do roku – wskazał Andrzej Trybuś, wiceprezes Stelmetu.

Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość przychodów Grupy Stelmet pochodzi z rynków zagranicznych (w roku obrotowym udział eksportu stanowił 83 proc. całkowitej sprzedaży), umocnienie euro i funta brytyjskiego wobec złotego o odpowiednio 6 i 7 groszy miało pozytywny wpływ na wysokość przychodów, a w konsekwencji również na wynik z działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ zmian kursowych na poziomie przychodów wyniósł 6,5 mln zł, a na poziomie wyniku EBITDA 4,7 mln zł.

– Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w minionym roku obrotowym istotny, negatywny wpływ na wynik EBITDA miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, w tym odpis aktualizujący wartość nieruchomości poprodukcyjnej w Kowarach. Saldo tych zdarzeń obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny kwotą 9,8 mln zł. Ostatecznie, raportowana EBITDA za rok obrotowy 2018/2019 wyniosła 68,9 mln zł, czyli o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast skorygowana EBITDA sięgnęła 78,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku – wskazał Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmetu.

Wyniki z działalności operacyjnej Grupy Stelmet znajdują się ponadto pod wpływem rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, kosztów energii elektrycznej oraz kosztów personalnych.

– W roku obrotowym 2018/2019 średnia jednostkowa cena nabycia drewna wzrosła o 4,1 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Na podstawie zawartych niedawno umów na dostawy surowca drzewnego w 2020 r. szacujemy wstępnie, że w bieżącym roku obrotowym średni jednostkowy koszt nabycia drewna wrośnie o około 1,6 proc. rok do roku. Wzrośnie także koszt energii elektrycznej, czego nie odczuliśmy jeszcze w pełni w roku obrotowym 2018/2019, dzięki otrzymanym rekompensatom w łącznej kwocie 2,7 mln zł. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed nami, jak i przed całym sektorem przemysłowym, jest wzrost kosztów personalnych – zapowiedział Piotr Leszkowicz.

Pozytywny wpływ na rentowność Grupy Stelmet w minionym roku obrotowym miały z kolei niższe koszty ogólnego zarządu, które zmalały o 12 proc. rok do roku. Zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu dotyczyło głównie spółek brytyjskich i jest efektem podjętych w poprzednich okresach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych.

Znaczący, negatywny wpływ na wynik netto Grupy Stelmet za rok obrotowy 2018/2019 miały natomiast zapowiedziane testy na utratę wartości aktywów trwałych, na podstawie których dokonano odpisów aktualizujących. Obciążyły one jednostkowy wynik netto o kwotę 19,5 mln zł, zaś wynik skonsolidowany o kwotę 11,4 mln zł. Tym samym, łączny negatywny wpływ wszystkich zdarzeń jednorazowych na końcowy wynik netto Grupy Stelmet wyniósł 21,2 mln zł i w rezultacie rok obrotowy 2018/2019 zakończyła ona stratą netto wynoszącą 3,4 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2017/2018. Co ważne, wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów mają wyłącznie charakter księgowy i nie mają wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: Grupa Stelmet
Zdjęcia: Dariusz Iwański, Stelmet

This post is also available in: polski

bem