Sejm RP 12 kwietnia 2019 r. przyjął nowelizację ustawy dotyczącą etykiet energetycznych. To zmiana ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument teraz trafi pod obrady Senatu RP.

Nowelizacja ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewniają ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi.

Reklama

Celem ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE z 2017 r., L 198/1, s. 1).

Rozporządzenie unijne ma na celu uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych oraz ujednolicenie stosowania i wdrażania przepisów w zakresie etykietowania energetycznego w całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie to, pomimo bezpośredniego obowiązywania, wymaga od państw członkowskich uregulowania w prawie krajowym procedury kontroli spełniania wymagań dotyczących etykietowania energetycznego i stosowania sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Uchwalona ustawa zapewni ciągłość prawidłowego funkcjonowania dotychczasowego systemu kontroli produktów wykorzystujących energię prowadzonego przez:

– Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz

– Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a także wykonywania działań w zakresie monitorowania systemu kontroli prowadzonych przez

– Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

Ustawa czyni istniejące przepisy krajowe spójnymi z prawem UE w zakresie etykietowania energetycznego.

Etykiety energetyczne informują o średnim zużyciu energii elektrycznej przez urządzenia zużywające energię, klasyfikując je w skali od A do G.

Klasa A, oznaczona dodatkowo kolorem zielonym, oznacza urządzenia o najmniejszym zużyciu energii elektrycznej.

Klasa G, oznaczona dodatkowo kolorem czerwonym, o zużyciu największym.

Według obowiązującej klasyfikacji, coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Dla konsumentów jest to coraz mniej przejrzyste.

Dlatego w nowym systemie oznaczenia zostaną przeskalowane i będą rozpoczynały się od A do G.

Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

Nowelizacja ustawy dotycząca etykietowania energetycznego dostępna jest tutaj

Źródło: gov.pl

Zdjęcie: shutterstock

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE