Już wiadomo od kiedy będzie można ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała datę.

Reklama


Nabór ogłoszony przez ARMiR podzielony będzie na trzy obszary: obszar A – dotyczący inwestycji w biogazownie rolnicze, obszar B – inwestycje związane z mikroinstalacjami produkującymi energię z promieniowania słonecznego oraz obszar C, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie poprawę efektywności energetycznej budynków gospodarstw rolnych. Budżet na biogazownie wynosi 347 607 000 zł.


Kongres Biometanu – sprawdź!


Dla kogo dofinansowanie na biogazownie rolnicze

  1. W ramach naboru o przyznanie pomocy będzie mógł ubiegać się rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia następujące warunki:
  •  została mu przyznana jednolita płatność obszarowa na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzednim lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub który zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność;
  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;
  • posiada numer EP;

W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer EP został nadany spółce oraz jeżeli:

  • gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do tej spółki i spełnia warunki wymienione w ppkt. 1 tiret pierwsze;
  • w ramach umowy tej spółki jest prowadzona działalność rolnicza co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • każdy ze wspólników będący osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu KSH, albo przedsiębiorcą zagranicznym będącym osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, spełnia warunki wymienione w ppkt. 3;

W przypadku rolnika będącego osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu KSH pomoc jest przyznawana, jeżeli rolnik jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału – jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.


Ile jest biogazowni w Polsce? Sprawdź na mapie!


Jakie dofinansowanie?

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru wynosi 347 607 000 zł. Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze A wspierającym inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej wynosi 1,5 mln zł.

Pomoc przyznaje się w:

formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;

wysokości do 65 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Więcej szczegółów na temat naboru.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: ARMiR
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE