15 czerwca do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia MKiŚ, zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W dokumencie padają także propozycje odnośnie biometanu.

Reklama

Projekt rozporządzenia – uzasadnienie

Dokument uzyskał w wykazie prac numer 1090. Jak można przeczytać w uzasadnieniu dla wniesionej propozycji legislacyjnej:

Celem projektu rozporządzenia jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 i 1814) (zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”) do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz.1093), zwanej dalej: „ustawą z dnia 20 maja 2021 r.”. Ustawa ta przewiduje, iż infrastruktura niespełniająca wymogów pozwalających uznać ją odpowiednio za gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów kopalnianych jest udostępniana przez właściciela operatorowi systemu dystrybucyjnego gazowego w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Potrzeba uregulowania funkcjonowania tej infrastruktury w ramach systemu gazowego wynika z faktu, iż dotychczas nie była ona objęta regulacjami przepisów prawa. Celem projektu rozporządzenia jest również uelastycznienie procesu przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci dystrybucyjnej gazowej.


Czytaj dalej: Warsztaty przyłączania biometanowni do sieci zorganizowane przez IGG


Rozwój rynku biometanu w Polsce

Projekt rozporządzenia umożliwi wdrożenie rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia Polityki Energetycznej Polski oraz unijnych zasad Zielonego Ładu. Zawarte w nim przepisy określają precyzyjne wymagania jakościowe, jakie musi spełniać biometan zatłaczany do sieci. Bieżące konsultacje społeczne mają na celu określenie adekwatności proponowanych rozwiązań. Warto, by osoby związane z branżą stwierdziły, w jakim stopniu projekt rozporządzenia spełnia ich oczekiwania.

Jednym z ważniejszych punktów projektu jest informacja o normach ciepła spalania:

W Rozdziale 8 rozporządzenia systemowego, który reguluje kwestię parametrów jakościowych paliw gazowych przesyłanych sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazowymi, dodano ust. 3a w § 40 rozporządzenia systemowego, który reguluje możliwość wyboru przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, w przypadku wprowadzania biometanu do sieci w określonym obszarze rozliczeniowym, przyjęcia takiej metodologii określania ciepła spalania paliw gazowych dla takiego obszaru, aby wyznaczona średnia wartość ciepła spalania paliw gazowych dla danej doby nie różniła się więcej niż o ±4% od wartości ciepła spalania paliw gazowych określonej w którymkolwiek punkcie tego obszaru.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: shutterstock

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE