Program BOCIAN: Pożyczka dla przedsiębiorców na instalacje OZE

Reklama

Do 30 września można składać wnioski do programu BOCIAN. Pożyczka na preferencyjnych warunkach może zostać przyznana przedsiębiorcom na  budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji OZE o określonych mocach. Czasu zostało niewiele!

Jak powszechnie wiadomo, państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii. Polskie władze starają się dostosować rodzime prawo do wymagań unijnej dyrektywy i narzuciły cel osiągnięcia 15% energii z OZE łącznie do 2020 roku. Według danych Eurostat z marca 2014 roku, Polska na koniec 2012 roku osiągnęła 11%. Dodatkowo, od stycznia 2013 roku nasz rząd zaakceptował obowiązywanie tzw. Pakietu Klimatycznego, który zmusza gospodarkę do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2. Wszystko to oznacza potrzebę realizacji sporych inwestycji w infrastrukturę produkcji zielonej energii.WN4x4cm1541px

Program BOCIAN, czyli preferencyjna pożyczka

Na liście programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawił się program BOCIAN, czyli część 1 Programu Priorytetowego 3.3 „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Program BOCIAN to pożyczka na preferencyjnych warunkach w wysokości od 2 do 40 mln zł

Forma dofinansowania to pożyczka na preferencyjnych warunkach w wysokości od 2 do 40 mln PLN. Wnioskować o nią mogą wyłącznie przedsiębiorcy na budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji OZE o określonych mocach:

 • Elektrownie wiatrowe – do 3 Mwe
 • Systemy fotowoltaniczne – od 200kWp do 1 Mwp
 • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 Mwt do 20 Mwt
 • Małe elektrownie wiatrowe – do 5 MW
 • Źródła ciepła opalane biomasą – do 20 Mwt
 • Biogazownie rolnicze (wytwarzanie energii z wykorzystaniem biogazu rolniczego) – od 300 kWe do 2 Mwe
 • Instalacje wytwarzania biogazu celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 5 Mwe.

Wartość pożyczki w ramach programu BOCIAN

Maksymalny poziom ustalony jest procentowo względem wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji:

 • elektrownie wiatrowe – do 30%,
 • systemy fotowoltaiczne – do 75%,
 • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50%,
 • małe elektrownie wodne – do 50%,
 • źródła ciepła opalane biomasą – do 30%,
 • biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu
 • rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
 • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75%.

NFOŚiGW wprowadził dodatkowe kryterium, które muszą spełniać planowane projekty. Jest to kryterium maksymalnego jednostkowego kosztu inwestycji wyrażone w mln PLN inwestycji całkowitej brutto przypadających na 1 MW zainstalowanej mocy instalacji. Maksymalny koszt jednostkowy jest oczywiście różny dla poszczególnych typów inwestycji:

 • Elektrownie wiatrowe – 6,3 mln PLN/MW
 • Systemy fotowoltaiczne – 10,0 mln PLN/MW
 • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – 3,7 mln PLN/MW
 • Małe elektrownie wodne – 25,0 mln PLN/MW
 • Źródła ciepła opalane biomasą – 8,8 mln PLN/MW
 • Biogazownie rolnicze (wytwarzanie energii z wykorzystaniem biogazu rolniczego) – 16,0 mln PLN/MW
 • Instalacje wytwarzania biogazu celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – 16,0 mln PLN/MW
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – 7,5 mln PLN/1 MWe dla ORC 20 mln/1 Mwe) – średnio 13,75 mln PLN/MW

Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest ustalane w oparciu o WIBOR 3M minus 1%, jednak łącznie nie mniej niż 2%. Zatem przy obecnym poziomie stopy WIBOR 3M (2,81%) oprocentowanie niniejszej pożyczki wyniosłoby tylko 2%. Co więcej, bez prowizji i dodatkowych opłat.

Program BOCIAN, czyli ile „zarobimy” na pożyczcew stosunku do komercyjnego kredytu?

Dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni o mocy zainstalowanej 1 MWe i całkowitej wartości inwestycji 16 mln PLN brutto (13 mln PLN netto), zakładając ten sam poziom finansowania kredytem i pożyczką w wysokości 9 750 000,00 PLN (75% wartości inwestycji netto) i takiego samego okresu spłaty (15 lat), oszczędność wynikająca z różnicy oprocentowania pomiędzy pożyczką preferencyjną BOCIAN (3M WIBOR minus 1%), a kredytem komercyjnym (3M WIBOR + 3%) wynosi ponad 2,6 mln PLN. Niniejsze rozwiązanie jest zatem znacznie korzystniejsze w stosunku do kredytów komercyjnych udzielanych przez banki.

Program BOCIAN jest dodatkowo atrakcyjny ze względu na możliwość uzyskania karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki przez 18 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Jednocześnie okres kredytowania nie może przekroczyć 15 lat (liczone od wypłaty pierwszej transzy pożyczki).

Minusy? Składając Wniosek o dofinansowanie inwestor musi posiadać kompletną dokumentację projektu, która w zależności od typu inwestycji wymaga, nie tylko pozwolenia na budowę lub przynajmniej potwierdzenia złożenia wniosku o jego wydanie, ale również wszystkich niezbędnych dla inwestycji decyzji administracyjnych takich jak: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, pozwolenie wodno-prawne, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego itd. Ponadto należy przedstawić umowy wstępne potwierdzające dostawy substratów, biomasy, pomiary wietrzności, udokumentowanie możliwości zbytu energii, udokumentowanie zagospodarowania pofermentu, promesy, koncesji itd.

Program BOCIAN ma budżet w wysokości 420 mln PLN. Wystarczy na wsparcie wielu projektów.Program BOCIAN ma budżet w wysokości 420 mln PLN

Budżet programu BOCIAN wynosi 420 mln PLN. Biorąc pod uwagę przedział wartości możliwej do pozyskania pożyczki (2-40 mln PLN) budżet ten wystarczy na wsparcie wielu projektów. Co z finansowaniem pozostałej części inwestycji? Wkład własny może być zapewniony poprzez środki własne, kredyt bankowy, pożyczkę komercyjną, podniesienie kapitału itp. Musi to być jednak źródło udokumentowane, a nie deklarowane. Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę, że pożyczka z programu BOCIAN, a właściwie preferencja z jaką jest udzielana, stanowi pomoc publiczną. Jeśli nasz wkład własny zostanie pozyskany również w ramach pomocy publicznej, pożyczka BOCIAN będzie ulegać zmniejszeniu.

Na co można przeznaczyć pożyczkę z programu BOCIAN?

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE polega przede wszystkim na poniesieniu kosztów materiałów i robót budowlanych, a także instalacji technicznych, zakupu maszyn i urządzeń. W programie BOCIAN możemy wnioskować także o dofinansowanie prac przygotowawczych takich jak koncepcje techniczne, studium wykonalności, które poniesione zostały wcześniej (przed złożeniem wniosku o pożyczkę), a także projektów budowlanych i projektów wykonawczych.

W zakresie środków trwałych można je zarówno nabyć, jak i wytworzyć, tj. budynki, budowle, maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy, aparatura, przyłącza, drogi, place technologiczne itp. Ponadto kwalifikowane są koszty montażu i koszty uruchomienia. Kosztem w inwestycji może być również nabycie patentów, licencji, systemów informatycznych itp. Każdy inwestor musi jednak pamiętać, że zwiększając wartość kosztów przy niezmiennej mocy instalacji, nie można przekroczyć maksymalnego jednostkowego kosztu inwestycji, gdyż wówczas NFOŚiGW odmówi udzielenia pożyczki.

Pożyczka preferencyjna z programu BOCIAN jest aktualnie najkorzystniejszym rozwiązaniem finansowym dostępnym w Polsce dla projektów z zakresu wytwarzania zielonej energii. Do zakończenia naboru pozostało jednak mniej niż 4 miesiące, więc warto gromadzić całą niezbędną dokumentację już teraz i zająć się przygotowaniem wniosku o pożyczkę z rzetelną firmą doradczą, posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania z NFOŚiGW.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE