Polityka Rolna – jaki może mieć wpływ na środowisko – trwają konsultacje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

MRiRW zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i komentarzy w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku poprzez poniżej zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa formularz.

Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają projekty strategii, planów i programów m. in. w  rolnictwie. Opracowana w ramach niniejszego postepowania Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ocenia możliwe skutki dla środowiska wynikające z realizacji proponowanych instrumentów wsparcia. Jej wykonanie regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

Źródło: Min.Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdjęcie: Pixabay

 

This post is also available in: polski

bem