Jak powinno wyglądać opakowanie pelletu i jakie informacje musi zawierać? Czego powinniśmy szukać na etykiecie? Na te pytania odpowiada Agnieszka Kędziora-Urbanowicz.

Reklama

Opakowanie pelletu – co powinno się na nim znaleźć?

Najważniejszym elementem każdego towaru sprzedawanego w opakowaniu jednostkowym jest etykieta, która to powinna zawierać podstawowe właściwości użytkowe towaru: jego nazwę, przeznaczenie, zastosowania, warunki magazynowania i użytkowania. Warto pamiętać, że bezpieczny pellet jest oznaczony certyfikatem jakości ENplus® lub DINplus lub DobryPellet.

Etykieta oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie (naklejka) lub pojemnik z produktem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (tj. z 2019 r. poz. 1292 wraz z późniejszymi zmianami) „przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza na tym towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub w instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemne informacje w języku polskim:

1)    określające firmę producenta i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

2)    umożliwiające identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste”


Zarejestruj się na Warsztaty pelletowe!


Etykieta

3) Etykieta zatem jest pisemną informacją zamieszczoną na towarze. Zgodnie z obowiązującym prawem powinna być sporządzona w języku polskim. Nie ma przeszkód, aby była sporządzona także w kilku językach. Informacja powinna być łatwa w odbiorze, treść musi być widoczna.

Dodatkowo na podstawie obowiązującej Ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 25) w toku kontroli Inspekcja Handlowa może dokonywać m.in.:

 1. kontroli przestrzegania obowiązku uwidaczniania cen – przedsiębiorca ma obowiązek uwidocznienia ceny oraz ceny jednostkowej towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen;
 2. kontroli w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek – a więc informacji o przeznaczeniu/ stosowaniu oraz sposobie składowania/ magazynowania
 3. kontroli deklarowanej jakości towaru – a więc podstawowych parametrów funkcjonalnych towaru
 4. kontroli w zakresie odpowiedniego oznaczenia i sprzedaży towarów paczkowanych oraz samego ich paczkowania– dotyczy sprzedaży towaru paczkowanego w opakowaniu jednostkowym, którego ilość nominalna np. 15 kg netto nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania,
 5. kontroli w zakresie naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w tym w szczególności czy przedsiębiorstwo nie wprowadziło konsumenta w błąd.
 6. W zakresie towarów paczkowanych ustawa wskazuje, że towary paczkowane znajdujące się w obrocie lub przeznaczone do wprowadzenia do obrotu podlegają kontroli Inspekcji Handlowej, w zakresie przewidzianym w ustawie o towarach paczkowanych oraz w zakresie ich właściwości,
 7. Zgodnie z ustawą, oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych musi być łatwe do odczytania i dobrze widoczne oraz wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opakowania
 8. Towary paczkowane wprowadzane do obrotu muszą posiadać następujące oznakowania:
 1. nazwę produktu;
 2. ilość nominalną produktu np. 15 kg;
 • firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera;
  1. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:
 1. firmy przedsiębiorcy;
 2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Magazyn Biomasa:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

tekst: Agnieszka Kędziora-Urbanowicz

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE