Nowa strategia leśna Unii Europejskiej ma poparcie Bioenergy Europe. W opinii organizacji lasy i sektor leśny ma odgrywać kluczową rolę w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu. W tym neutralności klimatycznej do 2050 r.


Reklama

Nowa strategia leśna Unii Europejskiej

W swojej opinii przesłanej do Parlamentu Europejskiego Bioenergy Europe podkreśla, że:

1) Liczą się wszystkie funkcje lasu

Raport BE opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, które wspierają ekologiczne, gospodarcze i społeczne korzyści lasów i gospodarki leśnej. Stara się znaleźć równowagę między zachowaniem różnorodności biologicznej, ochroną klimatu i produkcją gospodarczą. Taką, w której żadna funkcja nie dominuje nad innymi.

Raport wskazuje „potrzebę wypracowania spójnego podejścia do połączenia ochrony różnorodności biologicznej i ochrony klimatu w dobrze prosperującym sektorze leśnym i biogospodarce”.

Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, w sprawozdaniu podkreślono konieczność wzmocnienia ogólnych korzyści klimatycznych wynikających z lasów. I łańcucha wartości związanego z lasami, a mianowicie wspierania sekwestracji CO2.

Raport wyjaśnia również, że tylko odporne i zdrowe lasy mogą nadal zapewniać te różnorodne usługi ekosystemowe.

Holistyczne podejście „rzeczywistości terenowej”, oparte na zrównoważonej gospodarce leśnej, jest tym, czego sektor leśny potrzebuje w przyszłej strategii leśnej UE, aby nadal spełniać rosnące oczekiwania społeczne.

2) Liczą się ludzie, miejsca pracy i obszary wiejskie

Raport kładzie nacisk na aspekty ludzkie. Odnosi się w szczególności do tych, którzy pracują i utrzymują się bezpośrednio lub pośrednio z lasów i sektora leśnego. Ale także do obywateli, którzy na co dzień czerpią korzyści z wielu dóbr, jakie lasy zapewniają.

W raporcie została poparta także pozytywna rola, jaką odgrywają lasy i sektor leśny w zakresie zatrudnienia i bezpiecznych miejsc pracy.

Sektor leśny i pochodne zapewniają prawie 4 miliony ekologicznych miejsc pracy w Europie, głównie zlokalizowanych na obszarach wiejskich. W sprawozdaniu słusznie wspomniano o znaczeniu zapobiegania exodusowi wiejskiemu poprzez przyciąganie przemysłu do inwestowania w Europie i w ekosystemy.

W okresie kryzysów gospodarczych, klimatycznych i zdrowotnych ważne jest wsparcie dla tego sektora, aby mógł kontynuować wprowadzanie wykonalnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do trwałej i ekologicznej naprawy gospodarczej w sposób zrównoważony i efektywny pod względem wykorzystania zasobów.

3) Liczy się spójność, koordynacja i praca zespołowa

W sprawozdaniu wezwano do ambitnej, niezależnej i samodzielnej strategii leśnej UE na okres po 2020 r. i podkreślono potrzebę jej koordynacji i lepszej integracji z odpowiednimi przepisami UE. Podkreśla się również ważną rolę, jaką państwa członkowskie i zainteresowane strony muszą odegrać w tym procesie. Przyszła strategia leśna UE powinna być narzędziem odniesienia, które zapewnia wskazówki, wiedzę fachową i przykłady dobrych praktyk niezbędnych do opracowywania i wdrażania innych polityk leśnych UE.

Rola strategii polega również na zapewnieniu, że wszystkie te polityki współdziałają w realizacji ogólnych celów międzynarodowych (cele zrównoważonego rozwoju ONZ) i UE, które mają zostać osiągnięte w następnych dziesięcioleciach. W ostatnich latach uzgodniono rosnącą liczbę polityk UE wywodzących się z różnych sektorów, w tym przepisy dotyczące lasów i sektora leśnego. Doprowadziło to do fragmentarycznych i złożonych ram politycznych. W tym kontekście spójność i praca zespołowa są jeszcze bardziej istotne i ważne.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE