Odkrywka węgla zaszkodzi  środowisku uznał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i dlatego odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań na wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo. Postępowanie w tej sprawie toczyło się z wniosku PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA. W trakcie tego postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy i przeprowadzono dwukrotnie procedurę udziału społeczeństwa oraz rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Reklama

Jezioro Wilczyńskie zagrożone

W świetle zgromadzonych dowodów stwierdzono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia na Jezioro Wilczyńskie, będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026. Regionalny dyrektor wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji wniosku i przedstawienia propozycji kompensacji przyrodniczej. Taki dokument nie wpłynął do RDOŚ w Poznaniu.

W ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji należało uwzględnić skutki odwodnienia eksploatowanej obecnie odkrywki Jóźwin IIB. Lej depresji powstały w wyniku odwadniania tej odkrywki wywiera decydujący wpływ na opadanie lustra wód jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego, najbardziej widoczne w Jeziorze Wilczyńskim. Wyniki analizy wskazują, że odkrywka węgla zaszkodzi przyrodzie, ponieważ rozpoczęcie odwodnienia planowanej odkrywki Ościsłowo pogłębi oddziaływanie już istniejącej odkrywki Jóźwin IIB na Jezioro Wilczyńskie. Tym samym wykazano pośredni wpływ odkrywki Ościsłowo na jeziora Powidzkiego Parku Krajobrazowego już od momentu rozpoczęcia inwestycji. Co więcej, nawet przy zasilaniu Jeziora Wilczyńskiego wodami z odwodnienia obu odkrywek nie będzie możliwe uniknięcie negatywnego wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. Nie pozwala na to odmienny skład fizykochemiczny wód kopalnianych.

Inwestor się nie zgadza

Przepisy ustawy o ochronie przyrody, co do zasady zabraniają podejmowania działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na chronione siedliska obszaru Natura 2000. Wyjątkowo dopuszcza się ich realizację pod warunkiem wykonania kompensacji przyrodniczej. Są to czynności, które odtworzą zasoby w innym miejscu. Inwestor nie zgodził się z udowodnioną w postępowaniu tezą jakoby odkrywka węgla zaszkodzi Obszarowi Natura 2000. Dlatego nie wyraził woli przedstawienia kompensacji. Ze względu na brak uzasadnienia tego stanowiska regionalny dyrektor uznał dalsze prowadzenie postępowania za bezcelowe

Odkrywka węgla zaszkodzi lub pomoże?

Regionalny dyrektor rozumie znaczenie budowy odkrywki Ościsłowo dla mieszkańców wschodniej części województwa. RDOŚ  zapewnia także, że uwzględnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

(źródło: poznan.rdos.gov.pl )

fot.http://www.zpkww.pl/

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE