200 mln zł czeka na przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe będące koordynatorem lub członkiem klastra energii. Pieniądze można pozyskać w drugim konkursie unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Wnioski o dotacje NFOŚiGW będzie przyjmował od 30 września do 28 listopada 2017 r.

Reklama

W ogłoszonym dzisiaj (30 sierpnia 2017 r.) naborze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod uwagę będą brane projekty w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs ten adresowany jest tylko do tych, którzy są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Kwota 200 mln zł podzielona zostanie między wnioski spełniające warunki konkursu.

Dla klastra energii czyli …

Listę potencjalnych beneficjentów poddziałania 1.6.1 otwierają przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140). O pieniądze mogą też ubiegać się  jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431). Szanse na dofinansowanie mają też podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115). Również spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140) mogą złożyć wniosek.

Maksymalnie  85 proc. kosztu inwestycji

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony na 85%. Taką wysokość dopuszczają przepisy o pomocy publicznej. Dofinansowywana będzie budowa nowych lub  rozbudowa, przebudowa istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Oczywiście chodzi o technologie wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Kolejny konkurs

To już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Pierwszy nabór, w którym nie wymagano uczestnictwa w klastrze energii, NFOŚiGW przeprowadził między 30 czerwca a 30 września 2016 r. Wówczas wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł. Całkowity budżet tych inwestycji szacowany był na ponad 2,2 mld zł.

W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

Dotychczas podpisano umowy z piętnastoma przedsiębiorcami na siedemnaście projektów o łącznej wartości 309 mln zł, przy czym ich dofinansowanie wyniesie 120 mln zł. NFOŚiGW przygotowuje umowy o dofinansowania na kolejne 174 mln zł. Jeszcze jeden, trzeci konkurs z podziałania 1.6.1 planowany jest pod koniec bieżącego roku.

Szczegóły dotyczące nowego naboru na kogenerację:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-ii-konkurs/art,1,poddzialanie-1-6-1-konkurs-ii.html

Fot. Archiwum UG Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna oraz Ostrów Wielkopolski są tymi które są bardzo zaawansowane w tworzeniu klastra. Pieniądze z konkursu pomogą samorządom sfinalizować rozpoczęte działania.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE