Na pytania „Magazynu Biomasa” odpowiada Adam Sarnaszek i Agnieszka Kędziora-Urbanowicz z firmy Biocontrol.

Reklama

Biocontrol specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa, audytu i weryfikacji m.in. dla sektorów energetyki, rolnictwa i leśnictwa. Spółka ma za sobą pierwszy pełny rok działalności. Czy jako udziałowcy firmy jesteście zadowoleni z tego projektu biznesowego?

Naszą podstawową działalnością jest specjalistyczne doradztwo i transfer wiedzy dla podmiotów sektora energetycznego. Zarówno dla wytwórców energii, jak i podmiotów powiązanych z sektorem energetycznym – dostawców, firm pośredniczących w obrocie paliwami do produkcji energii, w głównej mierze z odnawialnych źródeł. Pomimo tego, że udało nam się powiązać z naszą firmą najlepszych ekspertów z tej branży, jesteśmy ciągle na etapie dynamicznego rozwoju, realizacji nowych pomysłów i start-upu. Realizację pierwszych projektów rozpoczęliśmy blisko dwa lata temu, ale w dotychczasowej formie prawnej działamy od 15 miesięcy. W ramach realizowanych przez nas projektów wykonujemy w głównej mierze audyty uwierzytelniające miejsca wytwarzania biomasy oraz weryfikację poprawności dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne zgodnie z wytycznymi prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i aktualnymi przepisami prawnymi. Zwłaszcza ta ostatnia wymieniona usługa cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem w związku ze zmianą podejścia do weryfikacji dokumentacji źródeł pochodzenia zgodnie z najnowszymi przepisami. Z tego typu „outsourcingu” w obsłudze dokumentacji kontraktowej chętnie korzystają w zasadzie wszystkie podmioty uczestniczące w tzw. cyklu życia biomasy, czyli zarówno producenci, pośrednicy, dostawcy bezpośredni, jak i wytwórcy energii. Jest to przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie, które pozwala skoncentrować się naszym klientom na działaniach tworzących dla nich „wartość dodaną”, jakimi są logistyka, poszukiwanie odpowiedniej jakości towaru oraz rzetelnych dostawców, negocjacje cenowe. Pracochłonne i wymagające specjalistycznej wiedzy działania związane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji kontraktowej spełniającej wymagania zarówno przepisów, jak i odbiorców – wytwórców energii, mogą pozostawić specjalistom.

Biomasa to obecnie jedyny obszar działalności, czy macie też inne plany rozwojowe?

Nie działamy tylko w sektorze energetycznym, prowadzimy również projekty z zakresu leśnictwa, rolnictwa, logistyki. Ponadto nasze usługi uzupełniamy nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi oraz współpracą z wiodącymi jednostkami certyfikującymi i inspekcyjnymi. Wszystko to pozwala nam bardzo optymistycznie patrzeć na dalszy rozwój firmy i zrealizowanie zaplanowanego celu, jakim jest osiągniecie wiodącej pozycji w zakresie usług eksperckich dla ww. branż, a zwłaszcza w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej. Obecnie jesteście silnie zaangażowani w tworzenie nowego portalu internetowego – Krajowego Spis Uwierzytelnionej Biomasy. Waszym zadaniem jest administrowanie i rozwój systemu. Proszę zdradzić, jakie są najbliższe plany wobec KSUB? Stwierdzenie „silne zaangażowani” jest trochę za delikatne. Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy to nasze „dziecko, które urodziło się w efekcie współpracy z jednostkami certyfikującymi i inspekcyjnymi, wytwórcami energii, dostawcami i producentami biomasy, a także środowiskami naukowymi. Jest to jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie całego rynku Obecnie wiele instytucji i podmiotów wskazywało na brak transparentnego i powszechnego wykazu uwierzytelnionych miejsc pochodzenia biomasy na cele energetyczne, skupiającego zarówno podmioty posiadające certyfikaty systemu opartego na zasadach należytej staranności tzw. SN S czy SBP wydane przez autoryzowane jednostki certyfikujące, ale również dostawców lub wytwórców biomasy, którzy uwierzytelnili pochodzenie biomasy na cele energetyczne, realizując audyty uwierzytelniające miejsca pochodzenia. Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy dostępny na portalu www.ksub.pl, będzie takim właśnie centrum informacji o uwierzytelnionych podmiotach. Będzie doskonałym narzędziem dla pionów zakupowych wytwórców energii, jak również dla podmiotów uczestniczących w obrocie paliwami stałymi.

Biocontrol jest również twórcą, właścicielem i administratorem prywatnego standardu certyfikacji. Czy widzicie stałe miejsce firmy wśród firm certyfikujących biomasę?

Zdecydowanie mogę powiedzieć, że nie widzę miejsca dla Biocontrol jako jednostki certyfikującej biomasę. Tę rolę pozostawiamy wyspecjalizowanym firmom, które są naszymi partnerami biznesowymi. Mamy inną misję do spełnienia. Chcemy zapewnić usystematyzowanie i ujednolicenie zasad całego procesu certyfikacji i uwierzytelniania biomasy, zapewniając zarówno jednolity standard. Stworzony w wyniku prac powołanego komitetu technicznego System Weryfikacji Pochodzenia SWP-SNS 2015 wersja 1.0 będzie mógł stanowić kryterium oceny stosowane przez autoryzowane jednostki certyfikujące, jak również przez klienta, który będzie ubiegał się o uzyskanie certyfikatu SNS.

Jak ma działać ten system?

W wyniku pozytywnej oceny funkcjonowania systemu SNS, podmiot uzyska certyfikat SNS, który będzie akceptowany przez jego odbiorców i klientów bez względu na to, która z autoryzowanych jednostek certyfikujących wydała taki certyfikat. Standard SWP-SNS 2015 jest obecnie najbardziej aktualnym kryterium do wdrożenia i certyfikacji systemu SNS, uwzględniający obecny stan prawny oraz, co chyba najbardziej istotne, również biomasę pochodzenia nieleśnego, czyli agro, która w obliczu aktualnych przepisów również powinna podlegać weryfikacji pochodzenia. W naszej ocenie takiego właśnie systemu oczekuje rynek. Biocontrol przejmuje w tym momencie rolę administratora systemu certyfikacji, który m.in. prowadzi bazę danych podmiotów uwierzytelnionych i certyfikowanych oraz wykaz autoryzowanych jednostek certyfikujących. Jestem przekonany, że stworzone przez nas rozwiązanie jest najbliższe założeniom pierwotnych zamysłów związanych z utworzeniem jednolitego systemu uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne w całym cyklu życia biomasy w zależności od jej rodzaju i pochodzenia.

Kto brał udział w pracach nad tworzeniem tego standardu?

Poza pracownikami Biocontrol, w pracach brali udział przedstawiciele sektora energetycznego, wytwórcy energii oraz przedstawiciele dużych operatorów i producentów biomasy. Obecnie standard jest stosowany jako kryterium certyfikacji przez dwie autoryzowane jednostki certyfikujące. Kolejne dwie już złożyły do administratora systemu wnioski o rozpoczęcie procedury autoryzacyjnej. To tylko potwierdza, że w obliczu niejasnych wytycznych oraz nie zawsze spójnych interesów na linii dostawcy – energetyka istnieje potrzeba ujednolicenia zasad i zapewnienia jednakowego i  spójnego standardu, który będzie stosowany prze całą branżę w odniesieniu do wytwórców energii, dostawców oraz producentów biomasy. W ramach dalszych planów rozwoju standardu i całego systemu certyfikacji SNS planujemy kontynuować prace rozwojowe dotyczące doskonalenia wymagań.

Źródło: Magazyn Biomasa styczeń 2016 r.

Zdjęcie: Biocontrol

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE