W jakich regionach kraju opłaca się inwestować w produkcję biometanu najbardziej? Z analizy wykonanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynika, że do terenów o największym potencjale substratów do wytwarzania zielonego gazu należą Wielkopolska i północno-wschodnia część Polski.

Reklama

Główne tezy najnowszego opracowania dotyczącego realnego potencjału produkcji biometanu w Polsce przedstawiła w środę (22.05) podczas 7. Kongresu Biometanu w Poznaniu dr Ewa Krasuska z NCBR.

Ile mamy surowca na biometan?

Z danych zebranych we wspomnianym raporcie wynika, że łączny potencjał techniczny zasobów do produkcji metanu we Polsce wynosi ok. 113 mln ton rocznie. Najważniejszym strumieniem surowca do wytwarzania biogazu są odchody zwierzęce (bydła, świń i drobiu), które stanowią ponad 80% całej masy dostępnych substratów do produkcji biometanu (95 mln ton). Na drugim miejscu pod względem ilości są zasoby słomy zbożowej oraz kukurydzianej, które stanowią 11% całkowitej masy zasobów do produkcji biometanu. Trzecią istotną (ilościowo) grupą są bioodpady z przemysłu spożywczego (5%).

Na podstawie tych danych oraz po uwzględnieniu wydajności biogazowej każdego z rodzajów substratów oszacowano potencjał techniczny biometanu w Polsce. Pod tym pojęciem kryje się ilość biometanu (w metrach sześciennych), możliwa do wyprodukowania z dostępnych na terenie danej gminy zasobów przetworzonych w procesie fermentacji metanowej oraz uzdatniania biogazu do biometanu. Zgodnie z takimi założeniami, potencjał techniczny biometanu w całym kraju wynosić ma 8 mld m sześc., czy przy czym w praktyce nie wszystkie substraty mogą być dostarczone do biogazowni lub biometanowni. Jak zwracają uwagę autorzy opracowania NCBR, „w przypadku małych stad liczących kilka bądź kilkanaście sztuk zwierząt oraz małych lub rozproszonych pól, na których pozostają resztki pożniwne, nie ma uzasadnionej względami ekonomicznymi możliwości zbioru i transportu tych substratów”. Istotne jest zatem oszacowanie tzw. potencjału wdrożeniowego, a więc ilości, którą realnie można dostarczyć do instalacji wytwarzania biometanu. W Polsce wynosi on 4,7 mld m sześć., co stanowi 60% potencjału technicznego. Skąd tak duża różnica? Według autorów opracowania to wynik rozdrobnienia produkcji rolnej w Polsce.

Tutaj warto inwestować w biometan

Ogromnym walorem przygotowanego przez naukowców raportu jest dokładne (z podziałem na gminy) wskazanie obszarów, na których potencjał produkcyjny biometanu jest najwyższy. Bazując na ilości wymienionych wcześniej substratów dostępnych na poziomie gmin. Okazuje się, że są w kraju gminy, które posiadają minimalny potencjał – na poziomie zaledwie 20 tys. m sześc. biometanu w ciągu roku, a są i takie, w których możliwa jest roczna produkcja biometanu przekraczająca 10 mln m sześc. rocznie. Na tej podstawie w kolejnym kroku oszacowano regionalny potencjał inwestycyjny, czyli ilość biometanu możliwego do wytworzenia na danym obszarze, biorąc pod uwagę koncentrację substratów w ilości niezbędnej dla określonej wielkości instalacji.

Inwestycyjny potencjał produkcji biometanu z odchodów zwierząt, słomy oraz bioodpadów przetwórstwa rolnos-pożywczego (opracowanie własne NCBR)
Inwestycyjny potencjał produkcji biometanu z odchodów zwierząt, słomy oraz bioodpadów przetwórstwa rolno-spożywczego (opracowanie własne NCBR)

Zebrane przez NCBR dane wskazują jednoznacznie, że największy potencjał inwestycyjny produkcji biometanu z odchodów zwierząt, słomy oraz bioodpadów przetwórstwa rolno-spożywczego wykazują gminy z centralnej i północnej Wielkopolski, części Kujaw oraz Warmii i Mazur.

Jak wskazuje NCBR najbardziej racjonalnym sposobem transportu i dystrybucji biometanu jest sieć gazowa. Przygotowane opracowanie miejsc o największym potencjale realizacji instalacji wytwarzania biometanu może pomóc operatorom sieci przy podejmowaniu decyzji o dostosowaniu sieci, tak by możliwe było wprowadzenie biometanu do systemu gazowego.

Źródło: NCBR

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE